N. 418543 (2021-529559) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418543 (2021-529559)
Referentienummer:Antwerpen-GAC_2021_01637-F02_0
Publicatie datum:30/07/2021
Uiterste datum:01/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor aankoop tweedehands meubels via bonnen voor klanten met een begeleidingstraject binnen maatschappelijke hulp
Beknopte beschrijving:
Raamovereenkomst voor aankoop tweedehands meubels viabonnen voor klanten met een begeleidingstraject binnenmaatschappelijke hulp
Aanbestedende overheid:
Antwerpen , Grote Markt 1, 2000 Antwerpen BE, Hamza Mouatassim
+32 33382859
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_22847
Grote Markt 1
Antwerpen
2000
Hamza Mouatassim
Telefoon: +32 33382859
Hamza.Mouatassim@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418543
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418543
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC_2021_01637-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor aankoop tweedehands meubels via bonnen voor klanten met een begeleidingstraject binnen maatschappelijke hulp


Antwerpen-GAC_2021_01637-F02_0

Raamovereenkomst voor aankoop tweedehands meubels via

bonnen voor klanten met een begeleidingstraject binnen

maatschappelijke hulp


Raamovereenkomst voor aankoop tweedehands meubels via

bonnen voor klanten met een begeleidingstraject binnen

maatschappelijke hulp


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-01
Plaatselijke tijd: 09:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-09-01
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
stad Antwerpen
Francis Wellensplein 1
Antwerpen
2018
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-27