N. 442311 - PPP0YO-101/4007/2024/02/IDL (71f32bff-10ba-4943-b7a9-7ab093ab7aef) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Groenzone beheer de Rand
Beknopte beschrijving : De groenzone, parkings en paden rond onze gemeenschapscentra worden bij 14-daagse-regelmaat onderhouden, rekening houdend met de seizoensgebonden activiteiten (snoeien van rozenstruiken en bomen, scheren van de hagen, vrijmaken van klokroosters en watergeulen...) Onder onderhoud groenzone verstaan we alle werkzaamheden die nodig zijn om onze centra aan de buitenzijde een nette uitstraling te geven.
N. 442311 (71f32bff-10ba-4943-b7a9-7ab093ab7aef)
Referentienummer: PPP0YO-101/4007/2024/02/IDL
Publicatie datum: 08/02/2024
Uiterste datum: 29/02/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (BE-E3)
BE - Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Market type: Werken
Regio: Vlaams Brabant
Aanbestedende overheid :
vzw 'de Rand', Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel BEL, Ignace De Landtsheer
+32 24569780
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.Minimumeisen: Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de inschrijver kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht; Dit kan door het voorleggen van attesten van de coördinatoren vb verworven competenties - spuitlicenties duurzaam groenbeheer -veilg gebruik van kettingzagenMinimumeisen: Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de inschrijver kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht; Dit kan door het voorleggen van attesten van de coördinatoren vb verworven competenties - spuitlicenties duurzaam groenbeheer -veilg gebruik van kettingzagen
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's zoals het voorleggen van een BA verzekering werknemers.Minimumeisen: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's zoals het voorleggen van een BA verzekering werknemers.
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Extracten

BELGIË: BINNENTUINEN
GROENZONE BEHEER DE RAND

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: vzw 'de Rand'
Rechtsvorm van de koper: Overheidsonderneming
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Groenzone beheer de Rand
Beschrijving: De groenzone, parkings en paden rond onze gemeenschapscentra worden bij 14-daagse-regelmaat onderhouden, rekening houdend met de seizoensgebonden activiteiten (snoeien van rozenstruiken en bomen, scheren van de hagen, vrijmaken van klokroosters en watergeulen...) Onder onderhoud groenzone verstaan we alle werkzaamheden die nodig zijn om onze centra aan de buitenzijde een nette uitstraling te geven.
Identificatiecode van de procedure: 816c3fad-7e0e-497c-a394-3260752acf54
Interne identificatiecode: PPP0YO-101/4007/2024/02/IDL
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45451300 Binnentuinen

2.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Wemmel
Postcode: 1780
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie: Gemeenschapscentra in de rand rond Brussel

2.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Wemmel
Postcode: 1780
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie: Gemeenschapscentra in de rand rond Brussel

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Perceel: LOT-0001

Titel: Groenzone beheer de Rand
Beschrijving: Groenzone beheer de Rand
Interne identificatiecode: 2024/02/IDL

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
Aanvullende classificatie (cpv): 45451300 Binnentuinen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Wemmel
Postcode: 1780
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie: Gemeenschapscentra in de rand rond Brussel

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-04-02+02:00
Einddatum: 2027-03-31+02:00

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal verlengingen: 2
De koper behoudt zich het recht voor aanvullende aankopen te doen bij de contractant, zoals hier beschreven: De opdracht bevat twee verlengingen.

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is voorbehouden aan beschutte werkplaatsen en ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.Minimumeisen: Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de inschrijver kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht; Dit kan door het voorleggen van attesten van de coördinatoren vb verworven competenties - spuitlicenties duurzaam groenbeheer -veilg gebruik van kettingzagenMinimumeisen: Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de inschrijver kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht; Dit kan door het voorleggen van attesten van de coördinatoren vb verworven competenties - spuitlicenties duurzaam groenbeheer -veilg gebruik van kettingzagen
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's zoals het voorleggen van een BA verzekering werknemers.Minimumeisen: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's zoals het voorleggen van een BA verzekering werknemers.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/101/YO/2024,

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-02-29+01:00 11:00:00+01:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 DAY
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Ja
Elektronische facturering: Vereist

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Nederlandstalige Rechtbank Van 1ste Aanleg Brussel
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: vzw 'de Rand'
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: vzw 'de Rand'

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: vzw 'de Rand'
Registratienummer: RAND
Postadres: Kaasmarkt 75
Stad: Wemmel
Postcode: 1780
Land: België
Contactpunt: Ignace De Landtsheer
Telefoon: +32 24569780
Internetadres: http://www.derand.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Nederlandstalige Rechtbank Van 1ste Aanleg Brussel
Registratienummer: BE51 6792 0065 0762
Postadres: vierarmenstraat 13
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 25087111
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: c7278008-3ba4-4110-9342-c9be17f781fc - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-02-08+01:00 00:00:00+01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking