N. 521989 - NPB_PSN_IW_AFGRAVING_GROTE BERENVOET_2024_DCB (30371151-052f-46b9-bcbc-b3c698886ffb) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: PERMANENTE VERNATTING DOOR AFGRAVING GROTE BERENVOET TE NINOVE
Beknopte beschrijving : De werken beslaan verschillende werkzones en omvatten: - Afgraven en afvoeren grote plas - Afgraven en afvoeren poel
N. 521989 (30371151-052f-46b9-bcbc-b3c698886ffb)
Referentienummer: NPB_PSN_IW_AFGRAVING_GROTE BERENVOET_2024_DCB
Publicatie datum: 29/03/2024
Uiterste datum: 30/04/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen BEL
+32 15297220
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - Zie bestek

Extracten

BELGIË: GRAAFWERKZAAMHEDEN EN GRONDVERZET
PERMANENTE VERNATTING DOOR AFGRAVING GROTE BERENVOET TE NINOVE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Natuurpunt Beheer vzw
Rechtsvorm van de koper: Organisatie die een door een regionale overheid gesubsidieerde opdracht gunt
Activiteit van de aanbestedende dienst: Milieubescherming

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: PERMANENTE VERNATTING DOOR AFGRAVING GROTE BERENVOET TE NINOVE
Beschrijving: De werken beslaan verschillende werkzones en omvatten: - Afgraven en afvoeren grote plas - Afgraven en afvoeren poel
Identificatiecode van de procedure: d9c7ce87-49ce-4268-8126-003580646559
Interne identificatiecode: NPB_PSN_IW_AFGRAVING_GROTE BERENVOET_2024_DCB
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie bestek

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: NPB_PSN_IW_AFGRAVING_GROTE BERENVOET_2024_DCB - 1
Beschrijving: De werken beslaan verschillende werkzones en omvatten: - Afgraven en afvoeren grote plas - Afgraven en afvoeren poel
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Zie bestek

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/04/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Natuurpunt Beheer vzw
Registratienummer: 0409423736_1585
Postadres: Coxiestraat 11
Stad: Mechelen
Postcode: 2800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Mechelen (BE212)
Land: België
Telefoon: +32 15297220
Fax: +32 15424921
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE0931.814.266
Stad: Wetenschapsstraat 33 1040 Brussel
Land: België
Telefoon: +32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 01a215aa-1361-4760-bce7-f06168c8b21a - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 29/03/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 29/03/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking