N. 540264 - PPP23K-2/4011/CIM-2024-01 (18c2f927-31d6-4ece-92dd-3dafd2958eed) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Catering schoolmaaltijden Campus Immaculata De Panne
Beknopte beschrijving : Deze overheidsopdracht voor diensten wordt uitgeschreven voor volgende opdracht: dagvers koken op een externe locatie met afwerking door een kok op school in de afwerkingskeuken.
N. 540264 (18c2f927-31d6-4ece-92dd-3dafd2958eed)
Referentienummer: PPP23K-2/4011/CIM-2024-01
Publicatie datum: 12/04/2024
Uiterste datum: 21/05/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-social (20)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, lichte regeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort, Ieperse Steenweg 12, 8630 Veurne BEL, Marilyn D’hulster
+32 58650435
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een lijst met minimaal drie Belgische klanten (met een jaarlijkse omzet die vergelijkbaar of groter is dan voor deze opdracht) van de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag van de uitgevoerde prestaties per jaar, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De aanbestedende overheid garandeert de vertrouwelijke behandeling van deze informatie.Minimumeisen: Vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de referenties. De contactpersonen en coördinaten van de referenties kunnen gecontacteerd worden. Enkel positieve referenties tellen mee in de beoordeling van het toegangsrecht.
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Kwalificatie van de keukenbeheerder: De kok die aangesteld wordt, moet de nodige kwalificaties en ervaring kunnen voorleggen.Minimumeisen: • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het beheer van een grootkeuken van gelijkaardige grootorde. • Minimaal diploma: Grootkeukenkok. Voorleggen diploma is enkel nodig op vraag van betrokken school.
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Kwaliteitsnormen: Minimumeisen: - Een toelating/vergunning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor het uitvoeren van zijn activiteiten. - Een bewijs dat de kandidaat beschikt over een autocontrolesysteem en toont aan op welke manier hij dit systeem evalueert (bijvoorbeeld door het toevoegen van het laatste evaluatieverslag).
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een elektronisch betalingssysteem: De inschrijver moet beschikken over een gebruiksvriendelijk intern elektronisch betaal- en registratiesysteem waarmee een onbeperkt aantal gebruikers (leerlingen en personeel) hun aankopen van goederen en diensten verrichten en dit met behulp van een contactloze chipkaart. Het intern betaalsysteem beschikt over een online beheersapplicatie en een online gebruikersapplicatie. Beide applicaties zijn gebruiksvriendelijk. De beheersapplicatie stelt de beheerder in staat om klanten (= gebruikers) aan te maken en te beheren, verkoop en registratie te organiseren en het verbruik te consulteren. De gebruikersapplicatie stelt de gebruiker (of een derde bijv. ouder van een leerling) in staat om online: - de interne betaalkaart te bevoorraden zodat de gebruiker interne betalingen kan verrichten op school (schoolrestaurant, interne betalingen,…). Het bevoorraden van de interne betaalkaart gebeurt via een directe online betaling of via een overschrijving. De rekening van de begunstigden is een centrale zichtrekening van de scholengroep; - aankopen of bestellingen te verrichten en af te rekenen met de betaalkaart; - de gedane uitgaven via het systeem op te volgen; - verwittigd te worden als het saldo onder een bepaalde waarde is gezakt. De gebruikersapplicatie moet voor de aanbesteder een overzichtelijke lijst van de verbruiken per school kunnen genereren, opdat de verkregen facturen optimaal kunnen worden geverifieerd. De gebruikersapplicatie dient toegankelijk te zijn via een computer en op mobile device (smartphone en tablet). Gedurende de ganse looptijd van het contract waarborgt de inschrijver de continuïteit van het systeem en biedt hij de nodige support.Minimumeisen: Aanwezigheid van een rechtsgeldig ingevuld attest.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Brutomarge = berekening op basis van de officieel neergelegde jaarrekening nl. rubriek 70 t.e.m. 74 minus rubriek 60 t.e.m. 61.Minimumeisen: De brutomarge van 2 recente boekjaren moet positief zijn. Voor de controle van bovenstaande ratio zal de opdrachtgever zich beroepen op de jaarverslagen die publiek te consulteren zijn via de website van de Nationale Bank van België. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekening van de laatste boekjaren niet bij de Nationale Bank van België hebben neergelegd, zijn verplicht om deze bij hun offerte te voegen. Voor eenmanszaken dient een staat van alle activa, passiva, kosten en opbrengsten door een accountant of een bedrijfsrevisor te worden opgesteld.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Omzet Minimumeisen: De kandidaat kan de laatste 3 boekjaren een totale jaaromzet in schoolcatering aantonen van ten minste 3.000.000€.
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
AWARD
LOT-0001
cost (60) - Prijs
AWARD
LOT-0001
quality (10) - Organisatiemodel
AWARD
LOT-0001
quality (10) - Uitwerken van een voorbeeldmenu
AWARD
LOT-0001
quality (20) - Investeringsbereidheid

Extracten

BELGIË: VERSTREKKEN VAN SCHOOLMAALTIJDEN
CATERING SCHOOLMAALTIJDEN CAMPUS IMMACULATA DE PANNE

Aankondiging van een opdracht – lichte regeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort
Rechtsvorm van de koper: Overheidsonderneming

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Catering schoolmaaltijden Campus Immaculata De Panne
Beschrijving: Deze overheidsopdracht voor diensten wordt uitgeschreven voor volgende opdracht: dagvers koken op een externe locatie met afwerking door een kok op school in de afwerkingskeuken.
Identificatiecode van de procedure: 7ba29f17-9c38-4048-bd29-e81e02a5ca79
Interne identificatiecode: PPP23K-2/4011/CIM-2024-01
Type procedure: Andere procedure in één fase
Belangrijkste kenmerken van de procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 55523100 Verstrekken van schoolmaaltijden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Koninklijke Baan 28
Stad: De Panne
Postcode: 8660
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Veurne (BE258)
Land: België
Aanvullende informatie: Campus Immaculata

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Koninklijke Baan 28
Stad: De Panne
Postcode: 8660
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Veurne (BE258)
Land: België
Aanvullende informatie: Campus Immaculata

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Catering schoolmaaltijden Campus Immaculata De Panne
Beschrijving: Catering schoolmaaltijden Campus Immaculata De Panne
Interne identificatiecode: CIM-2024-01

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 55523100 Verstrekken van schoolmaaltijden
Aanvullende classificatie (cpv): 55524000 Catering voor scholen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Koninklijke Baan 28
Stad: De Panne
Postcode: 8660
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Veurne (BE258)
Land: België
Aanvullende informatie: Campus Immaculata

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 02/09/2024
Einddatum van de duur: 31/08/2028

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een lijst met minimaal drie Belgische klanten (met een jaarlijkse omzet die vergelijkbaar of groter is dan voor deze opdracht) van de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag van de uitgevoerde prestaties per jaar, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De aanbestedende overheid garandeert de vertrouwelijke behandeling van deze informatie.Minimumeisen: Vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de referenties. De contactpersonen en coördinaten van de referenties kunnen gecontacteerd worden. Enkel positieve referenties tellen mee in de beoordeling van het toegangsrecht.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Kwalificatie van de keukenbeheerder: De kok die aangesteld wordt, moet de nodige kwalificaties en ervaring kunnen voorleggen.Minimumeisen: • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het beheer van een grootkeuken van gelijkaardige grootorde. • Minimaal diploma: Grootkeukenkok. Voorleggen diploma is enkel nodig op vraag van betrokken school.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Kwaliteitsnormen: Minimumeisen: - Een toelating/vergunning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor het uitvoeren van zijn activiteiten. - Een bewijs dat de kandidaat beschikt over een autocontrolesysteem en toont aan op welke manier hij dit systeem evalueert (bijvoorbeeld door het toevoegen van het laatste evaluatieverslag).
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een elektronisch betalingssysteem: De inschrijver moet beschikken over een gebruiksvriendelijk intern elektronisch betaal- en registratiesysteem waarmee een onbeperkt aantal gebruikers (leerlingen en personeel) hun aankopen van goederen en diensten verrichten en dit met behulp van een contactloze chipkaart. Het intern betaalsysteem beschikt over een online beheersapplicatie en een online gebruikersapplicatie. Beide applicaties zijn gebruiksvriendelijk. De beheersapplicatie stelt de beheerder in staat om klanten (= gebruikers) aan te maken en te beheren, verkoop en registratie te organiseren en het verbruik te consulteren. De gebruikersapplicatie stelt de gebruiker (of een derde bijv. ouder van een leerling) in staat om online: - de interne betaalkaart te bevoorraden zodat de gebruiker interne betalingen kan verrichten op school (schoolrestaurant, interne betalingen,…). Het bevoorraden van de interne betaalkaart gebeurt via een directe online betaling of via een overschrijving. De rekening van de begunstigden is een centrale zichtrekening van de scholengroep; - aankopen of bestellingen te verrichten en af te rekenen met de betaalkaart; - de gedane uitgaven via het systeem op te volgen; - verwittigd te worden als het saldo onder een bepaalde waarde is gezakt. De gebruikersapplicatie moet voor de aanbesteder een overzichtelijke lijst van de verbruiken per school kunnen genereren, opdat de verkregen facturen optimaal kunnen worden geverifieerd. De gebruikersapplicatie dient toegankelijk te zijn via een computer en op mobile device (smartphone en tablet). Gedurende de ganse looptijd van het contract waarborgt de inschrijver de continuïteit van het systeem en biedt hij de nodige support.Minimumeisen: Aanwezigheid van een rechtsgeldig ingevuld attest.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Brutomarge = berekening op basis van de officieel neergelegde jaarrekening nl. rubriek 70 t.e.m. 74 minus rubriek 60 t.e.m. 61.Minimumeisen: De brutomarge van 2 recente boekjaren moet positief zijn. Voor de controle van bovenstaande ratio zal de opdrachtgever zich beroepen op de jaarverslagen die publiek te consulteren zijn via de website van de Nationale Bank van België. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekening van de laatste boekjaren niet bij de Nationale Bank van België hebben neergelegd, zijn verplicht om deze bij hun offerte te voegen. Voor eenmanszaken dient een staat van alle activa, passiva, kosten en opbrengsten door een accountant of een bedrijfsrevisor te worden opgesteld.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Omzet Minimumeisen: De kandidaat kan de laatste 3 boekjaren een totale jaaromzet in schoolcatering aantonen van ten minste 3.000.000€.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd: 0

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 60
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Organisatiemodel
Gewicht (punten, exact): 10
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Uitwerken van een voorbeeldmenu
Gewicht (punten, exact): 10
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Investeringsbereidheid
Gewicht (punten, exact): 20
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2/23K/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 21/05/2024 00:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 Dag
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Veurne
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort
Registratienummer: 0467.747.064
Postadres: Ieperse Steenweg 12
Stad: Veurne
Postcode: 8630
Land: België
Contactpunt: Marilyn D’hulster
Telefoon: +32 58650435
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Veurne
Registratienummer: 0308.357.753
Postadres: Peter Benoitlaan 2
Stad: Veurne
Postcode: 8630
Land: België
Telefoon: +32 58296318
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 38bf2cef-af64-4684-be86-c748a4f28d22 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht – lichte regeling
Verzenddatum van de aankondiging: 12/04/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 12/04/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking