N. 539492 - WW2039/04 (48e7cb3f-2b95-459e-894a-298393a0edd5) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Pittem herstel landbouwwegen Zomerweg en Korte Veldweg
Beknopte beschrijving : De uit te voeren werken omvatten in hoofdzaak : - Het insnijden en affrezen van asfaltverhardingen - Het opbreken van asfaltverhardingen - Het in situ vermalen van asfaltverharding en het mengen ervan met cement - Het opbreken van lijnvormige elementen - Het opbreken van funderingen - De nodige grondwerken voor het maken van de koffer voor de nieuwe rijwegen en lijnvormige elementen - Het aanleggen van steenslagfunderingen - Het aanleggen van funderingen in schraal beton - Het aanleggen van asfaltverhardingen - Het leveren en plaatsen van lijnvormige elementen - Het aanpassen naar de nieuwe hoogte van bestaande inritten - Het leveren en plaatsen van straatkolken, incl. alle hulpstukken en aansluitingen - Het leveren en plaatsen van stalen wapeningsnetten - Het ruimen van sloten
N. 539492 (48e7cb3f-2b95-459e-894a-298393a0edd5)
Referentienummer: WW2039/04
Publicatie datum: 12/04/2024
Uiterste datum: 21/05/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Lobelle Studiebureau bv , Gistelsteenweg 112, 8490 Zerkegem BEL
+32 50388721
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Ja
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - Zie bestek
AWARD
LOT-0001
price - Zie bestek

Extracten

BELGIË: BOUWWERKZAAMHEDEN
PITTEM HERSTEL LANDBOUWWEGEN ZOMERWEG EN KORTE VELDWEG

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Lobelle Studiebureau bv
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Pittem herstel landbouwwegen Zomerweg en Korte Veldweg
Beschrijving: De uit te voeren werken omvatten in hoofdzaak : - Het insnijden en affrezen van asfaltverhardingen - Het opbreken van asfaltverhardingen - Het in situ vermalen van asfaltverharding en het mengen ervan met cement - Het opbreken van lijnvormige elementen - Het opbreken van funderingen - De nodige grondwerken voor het maken van de koffer voor de nieuwe rijwegen en lijnvormige elementen - Het aanleggen van steenslagfunderingen - Het aanleggen van funderingen in schraal beton - Het aanleggen van asfaltverhardingen - Het leveren en plaatsen van lijnvormige elementen - Het aanpassen naar de nieuwe hoogte van bestaande inritten - Het leveren en plaatsen van straatkolken, incl. alle hulpstukken en aansluitingen - Het leveren en plaatsen van stalen wapeningsnetten - Het ruimen van sloten
Identificatiecode van de procedure: 31a74bbd-f720-4c61-af5f-04217693a715
Interne identificatiecode: WW2039/04
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie bestek

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: WW2039/04 - 1
Beschrijving: Zie bestek
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Tielt (BE257)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Zie bestek

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: Zie bestek
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 21/05/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad Van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Lobelle Studiebureau bv
Registratienummer: 0421049086_913
Postadres: Gistelsteenweg 112
Stad: Zerkegem
Postcode: 8490
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Telefoon: +32 50388721
Fax: +32 50389691
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad Van State
Registratienummer: 0931814266
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: 022349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 568a6a62-1a97-43f4-a41e-69b55ebce7d1 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 12/04/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 12/04/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking