N. 593815 - PPP01G-2716/4412/DGFB/2024/002 (0077b852-dc41-4551-a568-6c2a2aebfd15) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Onderhoud en nazicht van brandveiligheidskasten
Beknopte beschrijving : De aanneming omvat het onderhoud en nazicht van alle brandveiligheidskasten voor zowel de opslag van brandbare vloeistoffen en vaste stoffen, deze voor de gasflessen en de opslagkasten voor zuren en basen, incl. de eventueel aanwezige afzuigunits. Het gaat om alle dergelijke veiligheidskasten in de verschillende gebouwen van de Universiteit Gent (perceel 1) en van het Universitair Ziekenhuis Gent (perceel 2). Het onderhoud dient te gebeuren in kasten en toebehoren die zich bevinden in gebouwen en lokalen die in gebruik zijn en blijven. Er dient daarom een duidelijke onderhoudsplanning opgemaakt, die tijdig aan de gebruikers moet worden gecommuniceerd.
N. 593815 (0077b852-dc41-4551-a568-6c2a2aebfd15)
Referentienummer: PPP01G-2716/4412/DGFB/2024/002
Publicatie datum: 23/05/2024
Uiterste datum: 10/06/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent BEL, Tony Schellinck
+32 92649849
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - De dienstverlener dient zijn ervaring aan te tonen aan de hand van referenties bij andere opdrachtgevers inzake opdrachten voor het onderhoud en de keuring van brandveiligheidskasten. Minimumeisen: Het bedrag van de dienstverlening op jaarbasis aan minstens één van de drie voornaamste klanten moet minstens 80 % zijn van het bedrag van de in te dienen offerte op jaarbasis
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
AWARD
LOT-0001
cost (100) - Prijs
SELECTION
LOT-0002
tp-abil [used] - De dienstverlener dient zijn ervaring aan te tonen aan de hand van referenties bij andere opdrachtgevers inzake opdrachten voor het onderhoud en de keuring van brandveiligheidskasten. Minimumeisen: Het bedrag van de dienstverlening op jaarbasis aan minstens één van de drie voornaamste klanten moet minstens 80 % zijn van het bedrag van de in te dienen offerte op jaarbasis
SELECTION
LOT-0002
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
AWARD
LOT-0002
cost (100) - Prijs

Extracten

BELGIË: REPARATIE- EN ONDERHOUDSDIENSTEN VOOR BEVEILIGINGSUITRUSTING
ONDERHOUD EN NAZICHT VAN BRANDVEILIGHEIDSKASTEN

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Universiteit Gent
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Onderhoud en nazicht van brandveiligheidskasten
Beschrijving: De aanneming omvat het onderhoud en nazicht van alle brandveiligheidskasten voor zowel de opslag van brandbare vloeistoffen en vaste stoffen, deze voor de gasflessen en de opslagkasten voor zuren en basen, incl. de eventueel aanwezige afzuigunits. Het gaat om alle dergelijke veiligheidskasten in de verschillende gebouwen van de Universiteit Gent (perceel 1) en van het Universitair Ziekenhuis Gent (perceel 2). Het onderhoud dient te gebeuren in kasten en toebehoren die zich bevinden in gebouwen en lokalen die in gebruik zijn en blijven. Er dient daarom een duidelijke onderhoudsplanning opgemaakt, die tijdig aan de gebruikers moet worden gecommuniceerd.
Identificatiecode van de procedure: f543a2c8-eef0-4644-8727-7f73b4c89996
Interne identificatiecode: PPP01G-2716/4412/DGFB/2024/002
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: Universiteit Gent

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: Universiteit Gent

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: Universiteit Gent

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.5 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
De inschrijver moet op alle percelen inschrijven

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Universiteit Gent
Beschrijving: Universiteit Gent
Interne identificatiecode: DGFB/2024/002

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: Universiteit Gent

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/08/2024
Looptijd: 48 {code|name|duration-unit.WORKING_DAY}

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De dienstverlener dient zijn ervaring aan te tonen aan de hand van referenties bij andere opdrachtgevers inzake opdrachten voor het onderhoud en de keuring van brandveiligheidskasten. Minimumeisen: Het bedrag van de dienstverlening op jaarbasis aan minstens één van de drie voornaamste klanten moet minstens 80 % zijn van het bedrag van de in te dienen offerte op jaarbasis
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2716/1G/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 10/06/2024 16:30 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 Dag
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad Van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Universiteit Gent
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Universiteit Gent
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0002

Titel: Perceel 2 - UZ Gent
Beschrijving: Perceel 2 - UZ Gent
Interne identificatiecode: DGFB/2024/002

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: Universiteit Gent

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/08/2024
Looptijd: 48 {code|name|duration-unit.WORKING_DAY}

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De dienstverlener dient zijn ervaring aan te tonen aan de hand van referenties bij andere opdrachtgevers inzake opdrachten voor het onderhoud en de keuring van brandveiligheidskasten. Minimumeisen: Het bedrag van de dienstverlening op jaarbasis aan minstens één van de drie voornaamste klanten moet minstens 80 % zijn van het bedrag van de in te dienen offerte op jaarbasis
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2716/1G/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 10/06/2024 16:30 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 Dag
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad Van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Universiteit Gent
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Universiteit Gent
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Universiteit Gent
Registratienummer: 0248.015.142
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Stad: Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpunt: Tony Schellinck
Telefoon: +32 92649849
Internetadres: http://www.ugent.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad Van State
Registratienummer: 0931814266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: ae4475cb-82fb-4509-90f0-46c4510ecb36 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 23/05/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 23/05/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking