N. 621323 - DIL 2024 0031 (63ccc8ad-3dc6-4cbe-b7fd-f4da36a3b5cb) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Aankoop en levering rugzakken voor Fedasil Dilbeek
Beknopte beschrijving : Aankoop en levering rugzakken voor Fedasil Dilbeek
N. 621323 (63ccc8ad-3dc6-4cbe-b7fd-f4da36a3b5cb)
Referentienummer: DIL 2024 0031
Publicatie datum: 07/06/2024
Uiterste datum: 24/06/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-social (20)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, lichte regeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Aanbestedende overheid :
FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, Kartuizersstraat 21, 1700 Dilbeek BEL
+32 024161672
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - Prijs
AWARD
LOT-0001
price - De offerte met de laagste prijs zal worden weerhouden

Extracten

BELGIË: SCHOOLBENODIGDHEDEN
AANKOOP EN LEVERING RUGZAKKEN VOOR FEDASIL DILBEEK

Aankondiging van een opdracht – lichte regeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Sociale bescherming

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Aankoop en levering rugzakken voor Fedasil Dilbeek
Beschrijving: Aankoop en levering rugzakken voor Fedasil Dilbeek
Identificatiecode van de procedure: 462e7870-5e26-4da1-b1b3-f2e5287c33e1
Interne identificatiecode: DIL 2024 0031
Type procedure: Andere procedure in één fase
Belangrijkste kenmerken van de procedure: Aan alle geïnteresseerden de kans te geven om een offerte in te dienen

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 39162110 Schoolbenodigdheden
Aanvullende classificatie (cpv): 39162110 Schoolbenodigdheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Faillissement: Het bedrijf mag niet in staat van faillissement verkeren

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: DIL 2024 0031 - 1
Beschrijving: Aankoop en levering van rugzakken voor Fedasil Dilbeek
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 39162110 Schoolbenodigdheden
Aanvullende classificatie (cpv): 39162110 Schoolbenodigdheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Kattebroekstraat 199
Stad: Dilbeek
Postcode: 1700
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 07/06/2024
Einddatum van de duur: 24/06/2024

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.8 Toegankelijkheidscriteria

Er zijn geen criteria opgenomen inzake de toegankelijkheid voor personen met een handicap, omdat de aanbesteding niet bestemd is voor gebruik door natuurlijke personen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Prijs

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: De offerte met de laagste prijs zal worden weerhouden
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/06/2024 09:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 90 Dag
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie: FOD Beleid en Ondersteuning
Organisatie voor beroepsprocedures: FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Registratienummer: 0860737913_9502
Afdeling: FEDASIL_DILBEEK
Postadres: Kartuizersstraat 21
Stad: Dilbeek
Postcode: 1700
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Telefoon: +32 024161672
Internetadres: http://www.fedasil.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
Organisatie die inschrijvingen verwerkt
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
Bemiddelingsorganisatie

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 113395b4-dea1-4f50-b11a-1904b750b704 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht – lichte regeling
Verzenddatum van de aankondiging: 07/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 07/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking