N. 620301 - NEO 78/2024 - Accord-cadre de travaux de déconstruction (démantèlement) de trois bâtiments - 1 (7d59634b-fb2e-4808-b816-7becb24d49f8) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: NEO 78/2024 - Raamovereenkomst voor deconstructie (ontmanteling) van drie gebouwen – Sportpark
Beknopte beschrijving : Deconstructie (ontmanteling) van drie gebouwen gelegen op de site van het toekomstige Sportpark te 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan, 141 en 145 en Bouchoutlaan 6.
N. 620301 (7d59634b-fb2e-4808-b816-7becb24d49f8)
Referentienummer: NEO 78/2024 - Accord-cadre de travaux de déconstruction (démantèlement) de trois bâtiments - 1
Publicatie datum: 07/06/2024
Uiterste datum: 01/07/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Brussel
Aanbestedende overheid :
Neo bv, Belgieplein 1, 1020 Laken BEL
+32 476449030
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Ja
Criterias
SELECTION
LOT-0001
ef-stand - Erkenningsklasse: 4, subcategorie: G5 Op basis van de door de aanbestedende overheid opgestelde raming moet de inschrijver voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van subcategorie G5 of gelijkwaardig (voor buitenlandse ondernemingen: de officiële inschrijving van erkende aannemers uit een andere lidstaat van de Europese Unie mits de erkenningsvoorwaarden gelijkwaardig zijn aan die van artikel 4 §1 van de wet houdende organisatie van de erkenning van aannemers van werken). Hij moet de klasse hebben die overeenstemt met het bedrag van de ingediende offerte, waarbij de aanbestedende overheid ervan uitgaat dat de werken tot klasse 4 behoren. (Wet van 20 maart 1991 houdende de organisatie van de erkenning van aannemers van werken en Koninklijk Besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van sommige bepalingen ter uitvoering van de wet van 20 maart 1991).
SELECTION
LOT-0001
sui-act - Vermogen om een beroepsactiviteit uit te oefenen : De inschrijver moet bij zijn offerte het bewijs voegen dat hij een "Onderneming voor asbestverwijdering erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg" is in de zin van artikel VI.4-3 van de Codex over het welzijn op het werk.
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Technische en professionele bekwaamheid : Beschrijving: De inschrijver moet een lijst met referenties voorleggen voor deconstructiewerkzaamheden (ontmanteling) waarbij hoeveelheden asbest kunnen zijn vrijgekomen, die in de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd. Voor elke referentie moet de inschrijver het telefoonnummer en e-mailadres van de betrokken klant opgeven voor verificatiedoeleinden of een door de publieke of particuliere klant afgegeven certificaat van bevredigende uitvoering. Ten minste 3 referenties voor deconstructiewerkzaamheden (ontmanteling) met asbestverwijdering, met een minimale waarde van 250.000 EUR exclusief btw per referentie, uitgevoerd in de afgelopen drie jaar.
AWARD
LOT-0001
price - PRIJS CRITERIUM : Zie details in het bestek
AWARD
LOT-0001
cost - ONTWIKKELING VAN RECYCLABELE ELEMENTEN EN MATERIALEN : Zie details in het bestek
AWARD
LOT-0001
quality - Kwaliteit : AFVALBEHANDELING Zie details in het bestek

Extracten

BELGIË: SLOPEN EN ONTMANTELEN VAN GEBOUWEN, EN GRONDVERZET
NEO 78/2024 - RAAMOVEREENKOMST VOOR DECONSTRUCTIE (ONTMANTELING) VAN DRIE GEBOUWEN – SPORTPARK

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Neo bv
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: NEO 78/2024 - Raamovereenkomst voor deconstructie (ontmanteling) van drie gebouwen – Sportpark
Beschrijving: Deconstructie (ontmanteling) van drie gebouwen gelegen op de site van het toekomstige Sportpark te 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan, 141 en 145 en Bouchoutlaan 6.
Identificatiecode van de procedure: febdde26-2b32-4ba6-bcec-bb0cc584ce81
Interne identificatiecode: NEO 78/2024 - Accord-cadre de travaux de déconstruction (démantèlement) de trois bâtiments - 1
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
Aanvullende classificatie (cpv): 45111300 Demontagewerkzaamheden

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 700 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie bestek

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: NEO 78/2024 - Raamovereenkomst voor deconstructie (ontmanteling) van drie gebouwen – Sportpark
Beschrijving: Deconstructie (ontmanteling) van drie gebouwen gelegen op de site van het toekomstige Sportpark te 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan, 141 en 145 en Bouchoutlaan 6.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Erkenningsklasse: 4, subcategorie: G5 Op basis van de door de aanbestedende overheid opgestelde raming moet de inschrijver voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van subcategorie G5 of gelijkwaardig (voor buitenlandse ondernemingen: de officiële inschrijving van erkende aannemers uit een andere lidstaat van de Europese Unie mits de erkenningsvoorwaarden gelijkwaardig zijn aan die van artikel 4 §1 van de wet houdende organisatie van de erkenning van aannemers van werken). Hij moet de klasse hebben die overeenstemt met het bedrag van de ingediende offerte, waarbij de aanbestedende overheid ervan uitgaat dat de werken tot klasse 4 behoren. (Wet van 20 maart 1991 houdende de organisatie van de erkenning van aannemers van werken en Koninklijk Besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van sommige bepalingen ter uitvoering van de wet van 20 maart 1991).
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Vermogen om een beroepsactiviteit uit te oefenen : De inschrijver moet bij zijn offerte het bewijs voegen dat hij een "Onderneming voor asbestverwijdering erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg" is in de zin van artikel VI.4-3 van de Codex over het welzijn op het werk.
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Technische en professionele bekwaamheid : Beschrijving: De inschrijver moet een lijst met referenties voorleggen voor deconstructiewerkzaamheden (ontmanteling) waarbij hoeveelheden asbest kunnen zijn vrijgekomen, die in de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd. Voor elke referentie moet de inschrijver het telefoonnummer en e-mailadres van de betrokken klant opgeven voor verificatiedoeleinden of een door de publieke of particuliere klant afgegeven certificaat van bevredigende uitvoering. Ten minste 3 referenties voor deconstructiewerkzaamheden (ontmanteling) met asbestverwijdering, met een minimale waarde van 250.000 EUR exclusief btw per referentie, uitgevoerd in de afgelopen drie jaar.

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: PRIJS CRITERIUM : Zie details in het bestek
Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: ONTWIKKELING VAN RECYCLABELE ELEMENTEN EN MATERIALEN : Zie details in het bestek
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Kwaliteit : AFVALBEHANDELING Zie details in het bestek
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands, Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 01/07/2024 12:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Neo bv
Registratienummer: 0552737177
Postadres: Belgieplein 1
Stad: Laken
Postcode: 1020
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 476449030
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: 0671516647
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931814266
Stad: Etterbeek (1040 Bruxelles)
Land: België
Telefoon: 02 2349470
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 12ff5688-6d07-4dc3-add9-4805d8bb492a - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 07/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 07/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands Frans

11.2 Informatie over de bekendmaking