N. 662989 - WI 41081.006.002 (016aeba8-ff68-4c40-9d46-a997546b7b55) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Zottegem – RUP Lelie F4 - AANLEG PUBLIEKE RUIMTE
Beknopte beschrijving : Zottegem – RUP Lelie F4 - WI 41081.006.002 - AANLEG PUBLIEKE RUIMTE
N. 662989 (016aeba8-ff68-4c40-9d46-a997546b7b55)
Referentienummer: WI 41081.006.002
Publicatie datum: 08/07/2024
Uiterste datum: 16/09/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
WM 'Vlaamse Ardennen', Sint-Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde BEL
+32 55230751
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - Zie aanbestedingsdocumenten
AWARD
LOT-0001
price - prijs

Extracten

BELGIË: WEGENBOUWWERKEN
ZOTTEGEM – RUP LELIE F4 - AANLEG PUBLIEKE RUIMTE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: WM 'Vlaamse Ardennen'
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Zottegem – RUP Lelie F4 - AANLEG PUBLIEKE RUIMTE
Beschrijving: Zottegem – RUP Lelie F4 - WI 41081.006.002 - AANLEG PUBLIEKE RUIMTE
Identificatiecode van de procedure: c95347bf-fef8-445e-9c3d-32a1a8ca97fe
Interne identificatiecode: WI 41081.006.002
Type procedure: Openbaar
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45233120 Wegenbouwwerken

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 4 299 787,7 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie documenten aanbesteding

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: WI 41081.006.002 - 1
Beschrijving: Zottegem – RUP Lelie F4 - WI 41081.006.002 - AANLEG PUBLIEKE RUIMTE
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45233120 Wegenbouwwerken

5.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Zottegem
Postcode: 9620
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 0 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Zie aanbestedingsdocumenten

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: prijs
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 16/09/2024 11:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 180 Dag
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: WM 'Vlaamse Ardennen'
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: WM 'Vlaamse Ardennen'
Registratienummer: 0466370951_2311
Postadres: Sint-Jozefsplein 18
Stad: Oudenaarde
Postcode: 9700
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Oudenaarde (BE235)
Land: België
Telefoon: +32 55230751
Internetadres: http://www.wmvla.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 2c309d08-342c-45b3-bc4f-f0e440ab5aac - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 08/07/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 08/07/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking