N. 662970 - QOZB24-3136 (15097332-1f3c-4b93-8690-186990aab010) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: QOZB24-3136 - levering van humane TfR1 knock-in muizen
Beknopte beschrijving : QOZB24-3136 - levering van humane TfR1 knock-in muizen
N. 662970 (15097332-1f3c-4b93-8690-186990aab010)
Referentienummer: QOZB24-3136
Publicatie datum: 08/07/2024
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: result
can-standard (BE-E4)
BE - Aankondiging gegunde opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Market type: Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Aanbestedende overheid :
Katholieke Universiteit te Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven BEL
+32 16328400
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Perceel nr.:
Contractant
LOT-0001
Biocytogen Boston Corp.

Datum sluiting overeenkomst: 01/01/2000
inschrijvingen: 1
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 545
Laagste - Hoogste offerte:
Biocytogen Boston Corp.

Extracten

BELGIË: LANDBOUW- EN VEETEELT-, KWEKERIJ-, VISSERIJ-, BOSBOUW- EN AANVERWANTE PRODUCTEN
QOZB24-3136 - LEVERING VAN HUMANE TFR1 KNOCK-IN MUIZEN

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Katholieke Universiteit te Leuven
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: QOZB24-3136 - levering van humane TfR1 knock-in muizen
Beschrijving: QOZB24-3136 - levering van humane TfR1 knock-in muizen
Identificatiecode van de procedure: 55151b25-3008-498e-93bc-e9557a9cbfda
Interne identificatiecode: QOZB24-3136
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 03000000 Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: QOZB24-3136 - 1
Beschrijving: QOZB24-3136 - levering van humane TfR1 knock-in muizen
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 03000000 Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 41 545 US-dollar

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

6. Resultaten

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:
Officiële naam: Biocytogen Boston Corp.
Inschrijving:
Identificatiecode van de inschrijving: Biocytogen Boston Corp.
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 41 545 US-dollar
Waarde onderaanneming is bekend: neen
Percentage onderaanneming is bekend: neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: Biocytogen Boston Corp.
Datum van sluiting van het contract: 03/07/2024
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: neen

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Katholieke Universiteit te Leuven
Registratienummer: 0419052173_5132
Afdeling: Katholieke Universiteit Leuven
Postadres: Oude Markt 13
Stad: Leuven
Postcode: 3000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: België
Telefoon: +32 16328400
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Biocytogen Boston Corp.
Registratienummer: 0000
Stad: Massachusetts
Land: Verenigde Staten
Telefoon: 7815873558
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0001

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 4434e76f-25bd-4808-9419-97cd005e0690 - 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 08/07/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 08/07/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking