N. 663074 - PPP203-690/4143/2024-690 (eb269f9b-9dc9-4628-beb4-c6332256342f) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Projecten: Geel Gasthuisheide - omgevingsaanleg bij 9 woningen
Beknopte beschrijving : Omgevingsaanleg bij 9 sociale koopwoningen, project 'Gasthuisheide' te Geel Adres: Heilig Hartplein 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 en 29
N. 663074 (eb269f9b-9dc9-4628-beb4-c6332256342f)
Referentienummer: PPP203-690/4143/2024-690
Publicatie datum: 08/07/2024
Uiterste datum: 08/08/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
LeefGoed BV, Kameinestraat 3, 2440 Geel BEL
+32 14559100
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.Minimumeisen: een passende verklaring
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
SELECTION
LOT-0001
other [used] - Erkenning en registratie van aannemers: D (Bouwwerken), Klasse 2
AWARD
LOT-0001
cost (100) - Prijs

Extracten

BELGIË: BOUWWERKZAAMHEDEN
PROJECTEN: GEEL GASTHUISHEIDE - OMGEVINGSAANLEG BIJ 9 WONINGEN

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: LeefGoed BV
Rechtsvorm van de koper: Overheidsonderneming
Activiteit van de aanbestedende dienst: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Projecten: Geel Gasthuisheide - omgevingsaanleg bij 9 woningen
Beschrijving: Omgevingsaanleg bij 9 sociale koopwoningen, project 'Gasthuisheide' te Geel Adres: Heilig Hartplein 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 en 29
Identificatiecode van de procedure: b5f458c5-cd64-4919-b2ff-a6c9f9f6d96f
Interne identificatiecode: PPP203-690/4143/2024-690
Type procedure: Openbaar
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Projecten: Geel Gasthuisheide - omgevingsaanleg bij 9 woningen
Beschrijving: Omgevingsaanleg bij 9 sociale koopwoningen, project 'Gasthuisheide' te Geel Adres: Heilig Hartplein 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 en 29
Interne identificatiecode: 2024-690

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45233120 Wegenbouwwerken

5.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Geel
Postcode: 2440
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Turnhout (BE213)
Land: België
Aanvullende informatie: Geel Gasthuisheide

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/10/2024
Looptijd: 60 {code|name|duration-unit.CALENDAR_DAY}

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.Minimumeisen: een passende verklaring
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: D (Bouwwerken), Klasse 2
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/690/203/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 08/08/2024 11:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 180 Dag
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 08/08/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie: Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
Organisatie voor beroepsprocedures: Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: LeefGoed BV
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: LeefGoed BV
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: LeefGoed BV
Registratienummer: BE 0404.144.065
Postadres: Kameinestraat 3
Stad: Geel
Postcode: 2440
Land: België
Telefoon: +32 14559100
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
Registratienummer: BE 0308357753
Postadres: Wezenstraat 7
Stad: Turnhout
Postcode: 2300
Land: België
Telefoon: +32 14447270
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Bemiddelingsorganisatie

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: d1559eb4-a6ed-4185-9e72-49097126bf12 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 08/07/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 08/07/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking