N. 662695 - KVV/23ICD07 (16f42b0b-f329-4855-b2e3-d20bc28cab33) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Raamovereenkomst grafische software
Beknopte beschrijving : De opdracht bestaat in een raamovereenkomst gesloten met één deelnemer met als voorwerp: • De verwerving van grafische software, waaronder tenminste Adobe Creative Cloud licenties; • Ondersteuning op de grafische software (Updates, Presales, Support services en Helpdesk); • Opleiding (op maat of als bestaand pakket) rond de voorgestelde grafische soft-ware • Consultancy rond grafische projecten en oplossingen op maat; Ondersteuning (bv onder de vorm van consultancy, maintenance of leveringen) met het oog op een geïntegreerd beheer van de werking van de drukkerij in het algemeen en de prepress in het bijzonder.
N. 662695 (16f42b0b-f329-4855-b2e3-d20bc28cab33)
Referentienummer: KVV/23ICD07
Publicatie datum: 08/07/2024
Uiterste datum: 19/08/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Leveringen
Regio: -
Aanbestedende overheid :
Federaal parlement, Paleis der Natie, 1008 Kamer van Volksvertegenwoordigers BEL
+32 25498361
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Referenties: Lijst van minimum drie referenties van gelijkaardige opdrachten (aanschaf van licenties, gebruiksrechten, …)die gedurende de afgelopen periode van drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren
AWARD
LOT-0001
price - a) Bedrag van de offerte: Voor dit criterium wordt de offerte beoordeeld op basis van: • Algemeen prijsniveau van de catalogus (met inbegrip van bestaande opleidin-gen), beoordeeld op basis van de voorgestelde prijslijst • Minimale vaste kortingspercentages toegekend op de catalogusprijzen • Dagprijzen per type consultant
AWARD
LOT-0001
quality - b) Uitgebreidheid van het aanbod m.b.t. de leveringen: De offerte wordt beoordeeld op basis van de uitgebreidheid en de pertinentie van het productaanbod in de catalogus: in welke mate kan het aanbod volstaan om een ant-woord te bieden op de huidige en toekomstige behoeften van de aanbestedende over-heid?
AWARD
LOT-0001
quality - c) Kwaliteit van de diensten (presales, support, opleiding, consultancy,…): De offerte wordt beoordeeld op basis van de kwaliteit en aangepastheid van het dien-stenaanbod Om de kwaliteit en de pertinentie van de voorgestelde diensten te kunnen beoordelen, zal de aanbestedende overheid volgende subcriteria in overweging nemen: • Kwaliteit van de voorgestelde ondersteuning op de grafische software (Updates, Presales, Support services en Helpdesk). • Bestaande opleidingspakketten. • De CVs van de lesgevers liefst met de beschrijving van een opleiding op maat gegeven door deze lesgever. • De CVs van de consultants liefst met de beschrijving van een project of een op-lossing op maat uitgewerkt door deze consultant.

Extracten

BELGIË: GRAFISCHE SOFTWARE
RAAMOVEREENKOMST GRAFISCHE SOFTWARE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Federaal parlement
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Raamovereenkomst grafische software
Beschrijving: De opdracht bestaat in een raamovereenkomst gesloten met één deelnemer met als voorwerp: • De verwerving van grafische software, waaronder tenminste Adobe Creative Cloud licenties; • Ondersteuning op de grafische software (Updates, Presales, Support services en Helpdesk); • Opleiding (op maat of als bestaand pakket) rond de voorgestelde grafische soft-ware • Consultancy rond grafische projecten en oplossingen op maat; Ondersteuning (bv onder de vorm van consultancy, maintenance of leveringen) met het oog op een geïntegreerd beheer van de werking van de drukkerij in het algemeen en de prepress in het bijzonder.
Identificatiecode van de procedure: 218fba87-4ee8-4fa5-bbd8-a26c6a5e1053
Interne identificatiecode: KVV/23ICD07
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 48322000 Grafische software

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 221 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen
Betaling van belastingen: Voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn fiscale schulden overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging
Faillissement: Niet in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden niet hebben gestaakt, geen gerechtelijke reorganisatie ondergaan, geen aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, niet het voorwerp uitmaken van een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie, noch in een vergelijkbare toestand verkeren ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: KVV/23ICD07 - 1
Beschrijving: De opdracht bestaat in een raamovereenkomst gesloten met één deelnemer met als voorwerp: • De verwerving van grafische software, waaronder tenminste Adobe Creative Cloud licenties; • Ondersteuning op de grafische software (Updates, Presales, Support services en Helpdesk); • Opleiding (op maat of als bestaand pakket) rond de voorgestelde grafische soft-ware • Consultancy rond grafische projecten en oplossingen op maat; Ondersteuning (bv onder de vorm van consultancy, maintenance of leveringen) met het oog op een geïntegreerd beheer van de werking van de drukkerij in het algemeen en de prepress in het bijzonder.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 48322000 Grafische software

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Naam: Referenties
Beschrijving: Lijst van minimum drie referenties van gelijkaardige opdrachten (aanschaf van licenties, gebruiksrechten, …)die gedurende de afgelopen periode van drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam: a) Bedrag van de offerte
Beschrijving: Voor dit criterium wordt de offerte beoordeeld op basis van: • Algemeen prijsniveau van de catalogus (met inbegrip van bestaande opleidin-gen), beoordeeld op basis van de voorgestelde prijslijst • Minimale vaste kortingspercentages toegekend op de catalogusprijzen • Dagprijzen per type consultant
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam: b) Uitgebreidheid van het aanbod m.b.t. de leveringen
Beschrijving: De offerte wordt beoordeeld op basis van de uitgebreidheid en de pertinentie van het productaanbod in de catalogus: in welke mate kan het aanbod volstaan om een ant-woord te bieden op de huidige en toekomstige behoeften van de aanbestedende over-heid?
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam: c) Kwaliteit van de diensten (presales, support, opleiding, consultancy,…)
Beschrijving: De offerte wordt beoordeeld op basis van de kwaliteit en aangepastheid van het dien-stenaanbod Om de kwaliteit en de pertinentie van de voorgestelde diensten te kunnen beoordelen, zal de aanbestedende overheid volgende subcriteria in overweging nemen: • Kwaliteit van de voorgestelde ondersteuning op de grafische software (Updates, Presales, Support services en Helpdesk). • Bestaande opleidingspakketten. • De CVs van de lesgevers liefst met de beschrijving van een opleiding op maat gegeven door deze lesgever. • De CVs van de consultants liefst met de beschrijving van een project of een op-lossing op maat uitgewerkt door deze consultant.
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands, Frans
Elektronische catalogus: Vereist
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 19/08/2024 12:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Federaal parlement
Registratienummer: 0931814662_4592
Afdeling: Kamer van volksvertegenwoordigers
Postadres: Paleis der Natie
Stad: Kamer van Volksvertegenwoordigers
Postcode: 1008
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 25498361
Internetadres: http://www.dekamer.be
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0308.356.862
Postadres: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel – Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: 02 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 9683a975-de47-42d8-afa4-86ff8c33e3d7 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 08/07/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 08/07/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands Frans

11.2 Informatie over de bekendmaking