N. 663051 - VIV2024/083 (775732b5-b62f-48c3-bf3d-9c0c46f9008f) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: raamovereenkomst inschrijfplatform
Beknopte beschrijving : De doelstelling is het sluiten van een raamovereenkomst met een aanbieder van een bestaand inschrijfplatform. Dit als SAAS-oplossing. Het Spellenlab en de Techniekacademie van VIVES wil zijn huidig inschrijf- en online boekings- en communicatiesysteem voor de workshops vernieuwen en de efficiëntie ervan verhogen. Techniekacademie heeft 5000+ inschrijvingen per jaar en achter de schermen moet dit alles manueel nog opgevolgd worden. Ook andere diensten of units hebben interesse in een gelijkaardig systeem voor een inschrijfplatform en zouden als een afzonderlijke tenant gebruik moeten kunnen maken van het systeem. Het platform zal de volledige flow van inschrijving tot betaling voorzien.
N. 663051 (775732b5-b62f-48c3-bf3d-9c0c46f9008f)
Referentienummer: VIV2024/083
Publicatie datum: 08/07/2024
Uiterste datum: 16/08/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk BEL
+32 50305238
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - zie bestek
AWARD
LOT-0001
price - zie bestek

Extracten

BELGIË: IT-DIENSTEN: ADVIEZEN, SOFTWAREONTWIKKELING, INTERNET EN ONDERSTEUNING
RAAMOVEREENKOMST INSCHRIJFPLATFORM

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: raamovereenkomst inschrijfplatform
Beschrijving: De doelstelling is het sluiten van een raamovereenkomst met een aanbieder van een bestaand inschrijfplatform. Dit als SAAS-oplossing. Het Spellenlab en de Techniekacademie van VIVES wil zijn huidig inschrijf- en online boekings- en communicatiesysteem voor de workshops vernieuwen en de efficiëntie ervan verhogen. Techniekacademie heeft 5000+ inschrijvingen per jaar en achter de schermen moet dit alles manueel nog opgevolgd worden. Ook andere diensten of units hebben interesse in een gelijkaardig systeem voor een inschrijfplatform en zouden als een afzonderlijke tenant gebruik moeten kunnen maken van het systeem. Het platform zal de volledige flow van inschrijving tot betaling voorzien.
Identificatiecode van de procedure: 6b5302c5-f4c2-4af1-a0ba-d0273a4ac3c8
Interne identificatiecode: VIV2024/083
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 200 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: zie aanbestedingsstukken

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: VIV2024/083 - 1
Beschrijving: raamovereenkomst inschrijfplatform
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 16/09/2024
Looptijd: 72 Maand

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: zie bestek

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: zie bestek
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 16/08/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw
Registratienummer: 0455932266_5131
Postadres: Doorniksesteenweg 145
Stad: Kortrijk
Postcode: 8500
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Telefoon: +32 50305238
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 3533db55-9d6e-41b2-9a3f-360026152fc6 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 08/07/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 08/07/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking