N. 22160 Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 22160
Referentienummer:
Publicatie datum:28/10/2010
Uiterste datum:30/11/2010
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Onbekend
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:

Heraanleggen van de trottoirs in de Fochlaan
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur Knokke-Heist, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, België
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
28/10/2010
09/11/2009

Extracten

N. 22160
Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Knokke-Heist, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, België
Contactpunt(en) : College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. Hendrik Vandromme
Tel. +32 050630190
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://hendrik.vandromme@knokke-heist.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
gemeentebestuur
- Algemene overheidsdiensten.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
Heraanleggen van de trottoirs in de Fochlaan

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Fochlaan te Knokke-Heist
NUTS-code : BE251 - Arr. Brugge
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
De werken omvatten het heraanleggen van de trottoirs in de Fochlaan te Knokke-Heist.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45233200 - Diverse oppervlaktewerkzaamheden
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5% van het totale bedrag van de werken BTW niet inbegrepen
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Inlichtingen en documenten nodig voor selectie :
1. Uittreksel uit strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt :
-niet in staat van faillissement of vereffening te verkeren
-geen aangifte van faillissement te hebben gedaan of procedure van vereffening
of gerechtelijk akkoord aanhangig is
-niet veroordeeld te zijn geweest voor een misdrijf dat de professionele
integriteit aantast (attest goed gedrag en zeden)
2. Getuigschrift van sociale zekerheid (RSZ-attest)
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
erkenning categorie : C klasse 3
registratie : categorie : 00 of 05
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 30/11/2010; tijdstip : 11:00
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 30/11/2010; tijdstip : 11:00
Plaats : ,
om 11.00uur in het Stadhuis Knokke, A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist, 1ste verdiep zaal Alfred Verwee
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00707058/2010080007
Uitvoeringstermijn : 40 werkdagen
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/10/2010(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)