N. 334068 (2019-505611) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 334068 (2019-505611)
Relatie: 2018-534012 
Referentienummer:WVI_ONDERNEMEN-Wielsbeke, inrichtings- en beplantingswerken dienstenzone Lobeek-F03_0
Publicatie datum:26/02/2019
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Bedrijventerrein Lobeek te Wielsbeke, inrichtings- en beplantingswerken
Beknopte beschrijving:
De hierbij bedoelde aanneming heeft tot doel het uitvoeren van inrichtings- en beplantingswerken op het bedrijventerrein Lobeek te Wielsbeke.
Aanbestedende overheid:
WVI_ONDERNEMEN, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge BE
+32 50367171
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


WVI_ONDERNEMEN
Nationaal identificatienummer: 0205.157.869_532398
Baron Ruzettelaan 35
Brugge
8310
Telefoon: +32 50367171
btaveirne@wvi.be
http://www.wvi.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334068
Intercommunale
dienstverlenende vereniging

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bedrijventerrein Lobeek te Wielsbeke, inrichtings- en beplantingswerken


WVI_ONDERNEMEN-Wielsbeke, inrichtings- en beplantingswerken dienstenzone Lobeek-F03_0

De hierbij bedoelde aanneming heeft tot doel het uitvoeren van inrichtings- en beplantingswerken op het bedrijventerrein Lobeek te Wielsbeke.


Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend:
134939.43
239512.97

Lobeekstraat te Wielsbeke


Inrichtings- en beplantingswerken in het bedrijventerrein Lobeek te Wielsbeke


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure

Bedrijventerrein Lobeek te Wielsbeke, inrichtings- en beplantingswerken


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-02-25
Aantal inschrijvingen: 13
Naam en adres van de contractant:
DLB Groenservice bvba
Tieltstraat 195
Meulebeke
8760
Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend:
134939.43
239512.97

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
WVI
Baron ruzettelaan 35
Brugge
8310
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
WVI
Baron ruzettelaan 35
Brugge
8310
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
WVI
Baron ruzettelaan 35
Brugge
8310
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-26