N. 334164 (2019-505713) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 334164 (2019-505713)
Relatie: 2018-522248 
Referentienummer:AWV Vl-Br-X21/A2/100-F03_0
Publicatie datum:28/02/2019
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
A2/E314 Leuven Aanleggen van een Spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot: fase 2
Beknopte beschrijving:
Het globale doel van de opdracht bestaat er enerzijds in om de 2° fase van de spitsstrook op de E314 te Wilsele te realiseren, aansluitend op de eerder gerealiseerde fase 1 (die momenteel in uitvoering is). Anderzijds omvat onderhavige opdracht ook een deel van de noodzakelijke infrastructurele maatregelen ter realisatie van de globale reconversie van de zone Leuven-Noord in de omgeving van de E314 ter hoogte van het Vuntcomplex (nr. 20). Finaal werden ook diverse werken opgenomen m.b.t. het renoveren van bestaande weg- en bruginfrastructuur in de ruime projectzone door middel van structureel onderhoud aan de wegenis en diverse brugrenovaties.Gelet op bovenvermelde diverse doelen en uiteenlopende scope, werd deze opdracht - omwille van de leesbaarheid en later management van de opdracht - opgesplitst in 8 concrete deelprojecten, verder in dit plaatsingsdossier afgekort als DP1 t.e.m. DP8
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant, Diestepoort 6 bus 81, 3000 Leuven BE, Wegen en Verkeer Vlaams Brabant
+32 16665750
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17464
Diestepoort 6 bus 81
Leuven
3000
Wegen en Verkeer Vlaams Brabant
Telefoon: +32 16665750
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
http://wegenenverkeer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334164

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A2/E314 Leuven Aanleggen van een Spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot: fase 2


AWV Vl-Br-X21/A2/100-F03_2

Het globale doel van de opdracht bestaat er enerzijds in om de 2° fase van de spitsstrook op de E314 te Wilsele te realiseren, aansluitend op de eerder gerealiseerde fase 1 (die momenteel in uitvoering is).

Anderzijds omvat onderhavige opdracht ook een deel van de noodzakelijke infrastructurele maatregelen ter realisatie van de globale reconversie van de zone Leuven-Noord in de omgeving van de E314 ter hoogte van het Vuntcomplex (nr. 20).

Finaal werden ook diverse werken opgenomen m.b.t. het renoveren van bestaande weg- en bruginfrastructuur in de ruime projectzone door middel van structureel onderhoud aan de wegenis en diverse brugrenovaties.

Gelet op bovenvermelde diverse doelen en uiteenlopende scope, werd deze opdracht - omwille van de leesbaarheid en later management van de opdracht - opgesplitst in 8 concrete deelprojecten, verder in dit plaatsingsdossier afgekort als DP1 t.e.m. DP8


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29661362.80

Wilsele-Aarschot


Het globale doel van de opdracht bestaat er enerzijds in om de 2° fase van de spitsstrook op de E314 te Wilsele te realiseren, aansluitend op de eerder gerealiseerde fase 1 (die momenteel in uitvoering is).

Anderzijds omvat onderhavige opdracht ook een deel van de noodzakelijke infrastructurele maatregelen ter realisatie van de globale reconversie van de zone Leuven-Noord in de omgeving van de E314 ter hoogte van het Vuntcomplex (nr. 20).

Finaal werden ook diverse werken opgenomen m.b.t. het renoveren van bestaande weg- en bruginfrastructuur in de ruime projectzone door middel van structureel onderhoud aan de wegenis en diverse brugrenovaties.

Gelet op bovenvermelde diverse doelen en uiteenlopende scope, werd deze opdracht - omwille van de leesbaarheid en later management van de opdracht - opgesplitst in 8 concrete deelprojecten, verder in dit plaatsingsdossier afgekort als DP1 t.e.m. DP8


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Projectorganisatie en -methodologie
Weging: 20
Prijs Weging: 80

voor de uitvoeringstermijn wordt verwezen naar art. 76 van het bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 180-407504
Opdracht nr.: 1M3D8F/18/01
Perceel nr.: 1

A2/E314 Leuven Aanleggen van een spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot: fase 2


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-02-05
Aantal inschrijvingen: 4
4
Naam en adres van de contractant:
BAM contracters
Brussel
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29661362.80

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Middels dit rechtzettingsbericht wordt er een nieuwe versie van het bestek en de bijhorende meetstaat gepubliceerd. Het document 'RB3 Overzicht wijzigingen' bevat een overzicht met alle betreffende wijzigingen


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-26