N. 334559 (2019-505978) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 11 december 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Uitvoeren groenonderhoud in Stekene 2019-2020
Beknopte beschrijving : zie II.2.4
N. 334559 (2019-505978)
Referentienummer: Stekene-PPP015-1048/9003/STE/2019-F02_0
Publicatie datum: 04/03/2019
 
Type: Aankondiging van opdracht

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Stekene
Nationaal identificatienummer: STEKENE 0207 464 489
Stadionstraat 2
Stekene
9190
Mevrouw Lieselot Van Hijfte
Telefoon: +32 37900224
lieselot.vanhijfte@stekene.be
Fax: +32 37900210
www.stekene.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1048/15/2019
Mobiliteit en Openbare Werken - Groen
Nationaal identificatienummer: Groen
Stadionstraat 2
Stekene
9190
De heer Nico De Wilde
Telefoon: +32 37900340
nico.dewilde@stekene.be
Fax: +32 37900210
www.stekene.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitvoeren groenonderhoud in Stekene 2019-2020


STE/2019/014

zie II.2.4


diverse lokaties, 9190 Stekene


De uit te voeren opdracht betreft het onderhoud van openbaar groen in verschillende wijken - straten van de gemeente Stekene.

De opdracht is verspreid over het grondgebied Stekene met de volgende locaties:

Bloemenwijk

Parking Tack-sportcomplex-Spoorwegwegel

Liniestraat

Komiezenstraat/Pastoor Van Lierdestraat/ hoek Voorthoek-Hellestraat/ Preekekeplein/ Kemelstraat/ Kapel voorthoek-bosstraat

Varenstraat

Reinaertwijk

Gelaagwijk/Habroekstraat/Stekenestraat/Verbindingslaan

Rodehoekstraat

Heirweg / Heerbaan / Drieschouwen / Kasteelstraat / rotonde Potaardestraat

Kerkhof Stekene centrum

Kerkhof Kemzeke

Kerkhof Klein-Sinaai

Kerkhof Hellestraat


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2019-05-01
Einde 2020-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;

- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;

- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. - Blanco bankverklaring


1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek.


1. De opdrachtnemer dienst minimaal 3 soortgelijke werken hebben uitgevoerd in de afgelopen drie jaar.

2. - De opsomming van de techische uitrusting bewijst dat de inschrijver in staat is de werken zoals beschreven in de opdracht uit te voeren.

Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-04-09
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-08-07
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-04-09
Plaatselijke tijd: 11:00

Gemeentehuis - Ceremoniezaal


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-03-04