N. 334661 (2019-506110) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 11 december 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Raamovereenkomst voor ecologisch maaibeheer met tractoren en extra diensten in door ANB beheerde domeinen – zone Vlaams Brabant (Operationeel Terreinbeheer Oost)
Beknopte beschrijving : Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten, opgesplitst in verschillende percelen. Extra diensten moeten steeds leiden tot een efficiënter maaibeheer op de percelen of betere beheerresultaten. Ze kunnen betrekking hebben op kruidruimingen en slibruimingen van grachten, drainagegreppelbeheer, het wegfrezen van vergeten boomstronken, het nivelleren van een grasland na woelactiviteiten van everzwijnen, het terugzetten of verwijderen van houtige vegetaties in of aan de rand van het te maaien perceel, …
N. 334661 (2019-506110)
Referentienummer: PD VLB-ANB-OTBO-TO-2019-15-F02_0
Publicatie datum: 04/03/2019
 
Type: Aankondiging van opdracht

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17489
Diestsepoort 6 - bus 7
Leuven
3000
Jo Hendriks
jo.hendriks@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334661
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334661
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=PD+VLB-ANB-OTBO-TO-2019-15-F02
Natuur en bos

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor ecologisch maaibeheer met tractoren en extra diensten in door ANB beheerde domeinen - zone Vlaams Brabant (Operationeel Terreinbeheer Oost)


PD VLB-ANB-OTBO-TO-2019-15-F02_0

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten, opgesplitst in verschillende percelen.

Extra diensten moeten steeds leiden tot een efficiënter maaibeheer op de percelen of betere beheerresultaten. Ze kunnen betrekking hebben op kruidruimingen en slibruimingen van grachten, drainagegreppelbeheer, het wegfrezen van vergeten boomstronken, het nivelleren van een grasland na woelactiviteiten van everzwijnen, het terugzetten of verwijderen van houtige vegetaties in of aan de rand van het te maaien perceel, …


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Beheerregio Meerdaal


Perceel nr.: 1

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal

extra diensten.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

De opdrachtgever voorziet de mogelijkheid om deze opdracht te verlengen met telkens 12

maanden en dit met een maximum van 3 verlengingen na afronden van de basisopdracht. De volledige looptijd, met inbegrip

van de eventuele verlengingen, is dus maximum 4 jaar.


Beheerregio Hageland & Demervallei


Perceel nr.: 2

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal

extra diensten.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

De opdrachtgever voorziet de mogelijkheid om deze opdracht te verlengen met telkens 12

maanden en dit met een maximum van 3 verlengingen na afronden van de basisopdracht. De volledige looptijd, met inbegrip

van de eventuele verlengingen, is dus maximum 4 jaar.


Beheerregio Groenendaal


Perceel nr.: 3

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal

extra diensten.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

De opdrachtgever voorziet de mogelijkheid om deze opdracht te verlengen met telkens 12

maanden en dit met een maximum van 3 verlengingen na afronden van de basisopdracht. De volledige looptijd, met inbegrip

van de eventuele verlengingen, is dus maximum 4 jaar.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-04-09
Plaatselijke tijd: 10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-04-10
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-03-04