N. 334507 (2019-506212) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 18 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Uitnodiging tot indienen offerte - Groenonderhoud Sociale Economie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving : zie II.2.4
N. 334507 (2019-506212)
Referentienummer: Sint-Martens-Latem-PPP0MJ-246/9001/2019/024-F02_0
Publicatie datum: 05/03/2019
 
Type: Aankondiging van opdracht

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Sint-Martens-Latem
Nationaal identificatienummer: BE0207542782
Dorp 1
Sint-Martens-Latem
9830
De heer Erwin Froyen
Telefoon: +32 92821730
erwin.froyen@sint-martens-latem.be
Fax: +32 92821711
www.sint-martens-latem.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/246/MJ/2019

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Groenonderhoud Sociale Economie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/024

zie II.2.4


gemeente Sint-Martens-Latem


"Groenonderhoud sociale economie" op grondgebied Sint-Martens-Latem.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Niet gespecifieerd
Weging: Niet gespecifieerd
Prijs
Weging: 100
Looptijd in maanden 12
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

eerste verlenging: 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021

tweede verlenging: 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022

derde verlenging: 1 april 2023 tot en met 31 maart 2023


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017. Indien geen passende bankverklaring wordt bezorgd, zal de kandidaat-inschrijver worden uitgesloten.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn.

uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten

door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.


Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-28
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-07-26

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-03-05