N. 334810 (2019-506423) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 19 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoud groen door beschutte werkplaats - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving : zie II.2.4
N. 334810 (2019-506423)
Referentienummer: Sint-Katelijne-Waver-PPP0JG-599/9003/2019/009/-F02_0
Publicatie datum: 05/03/2019
 
Type: Aankondiging van opdracht

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Nationaal identificatienummer: BE0207.509.724
Lemanstraat 63
Sint-Katelijne-Waver
2860
Mevrouw Elke Mariën
Telefoon: +32 15305025
elke.marien@skw.be
Fax: +32 15305001
www.sintkatelijnewaver.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/599/JG/2019

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoud groen door beschutte werkplaats - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/009/KDS/572.23/2019-2020

zie II.2.4


Grondgebied Sint-Katelijne-Waver, 2860 Sint-Katelijne-Waver


Onderhoud groen door beschutte werkplaats


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Beschrijving van de werkmethodiek en planning om aan de gestelde voorwaarden te voldoen
Weging: 30
Kwaliteitscriterium
Naam: Voldoende inzet van en professionel waarde van het gebruikte materiaal
Weging: 25
Prijs
Weging: 45
Aanvang 2019-04-08
Einde 2020-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);

- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);

- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.


1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


1. minimum 3 gelijkaardige referenties


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-29
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-06-27

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-03-05