Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 338853 (2019-511007)
Referentienummer:Nieuwpoort-PPP0TH-677/9005/TDG-BEH-0-F02_0
Publicatie datum:11/04/2019
Uiterste datum:06/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van dakgoten van de gebouwen van Stad Nieuwpoort en AGB Vrije Tijd - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort BE, Mevrouw Julie Vanpeteghem
+32 58224458
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
Nieuwpoort
8620
Mevrouw Julie Vanpeteghem
Telefoon: +32 58224458
julie.vanpeteghem@nieuwpoort.be
Fax: +32 58224455
www.nieuwpoort.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/677/TH/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van dakgoten van de gebouwen van Stad Nieuwpoort en AGB Vrije Tijd - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


TDG_BEH_008_onderhoud dakgoten_v2

zie II.2.4


diverse locaties


Raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van dakgoten van de openbare gebouwen van de Stad Nieuwpoort en AGB Vrije Tijd voor een duurtijd van 2 jaar.

De opdracht kan stilzwijgend verlengd worden met 2 jaar.

Huidig bestek heeft tot doel het onderhoud van de dakgoten, afvoerbuizen en verzamelputjes van alle opgegeven openbare gebouwen op het grondgebied van Stad Nieuwpoort.

Voor sommige gebouwen zijn 1 of 2 of meerdere extra reinigingsbeurten voorzien zie tabel overzicht werken bij de technische beschrijving.

De posten zijn opgesteld per onderhoudsbeurt.

Vb: Stel voor het stadhuis en de conciergerie is een frequentie van 3 onderhoudsbeurten per jaar voorzien. Het huidig contract heeft een looptijd van 2 jaar. Dan zijn er in totaal een vermoedelijke hoeveelheid van 3 keer x 2jaar = 6 onderhoudsbeurten voorzien in dit contract.

Er kunnen steeds nog exta reinigsbeurten gevraagd worden op afroep.

Tevens dienen alle defecten aan de dakgoten en afvoerbuizen schriftelijk gemeld worden aan het gemeentebestuur, met opgave van de vermodeleijk kosten voor herstelling.

De afvoergoten, - buizen en - putjes moeten gecontrolleerd worden op een goede werking en vrij gemaakt worden van alle aanwezige vuil.

Plaats van de uitvoering: grondgebied Nieuwpoort, 8620 Nieuwpoort


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 24

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. niet van toepassing


1. nvt


1. niet van toepassing


1. nvt


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-06
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-03

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

07/05/2019 om 13.30

De offertes kunnen elektronisch ingediend worden


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-11