Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 338854 (2019-510986)
Referentienummer:Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek-PPP0OH-371/9036/2019-020--F02_0
Publicatie datum:11/04/2019
Uiterste datum:14/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Verbouwing MBV i.f.v. CT: Ruwbouw, afwerking & Vast Meubilair
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek, Groenebriel 1, 9000 Gent BE, Mevrouw Saartje Van den Branden
+32 92245064
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Groenebriel 1
Gent
9000
Mevrouw Saartje Van den Branden
Telefoon: +32 92245064
saartje.vandenbranden@azstlucas.be
www.azstlucas.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/371/OH/2019
https://eten.publicprocurement.be
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Verbouwing MBV i.f.v. CT: Ruwbouw, afwerking & Vast Meubilair


2019-020-INFRA-SV

zie II.2.4


Dienst Medische Beeldvorming - interne straat nr 21, Groenebriel 1 in 9000 Gent


Verbouwing MBV i.f.v. CT: Ruwbouw, afwerking & Vast Meubilair


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 75

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Uitsluiting (art.67-70 wet, art. 61-64 en 73 KB plaatsing)

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (verder).

De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.

Bewijsmiddelen:

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg.

Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte.

De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen:

• de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes;

• de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

• de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling. Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.

Non-discriminatie:

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

• het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor...(zie opdrachtdocumenten)


1. De inschrijver bewijst zijn financiële draagkracht door voorlegging van de recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen over de laatste drie beschikbare boekjaren, te voegen bij zijn offerte.

Voor de inschrijvers uit België zal de aanbestedende overheid de nodige balans en resultatenrekeningen zelf digitaal ophalen via de Telemarc toepassing na opening van de offertes.


1. Geen negatief eigen vermogen in het laatst beschikbare boekjaar.


1. De inschrijver geeft minstens 1 referentie voor gelijkwaardige werken

In het geval de inschrijver een referentie wenst toe te voegen van een onderaannemer dan kan dit mits de inschrijver de naam en bewijs van erkenning en klasse van deze onderaannemer toevoegt en de inschrijver er zich toe verbindt de werken door deze onderaannemer te laten uitvoeren. De inschrijver dient ook op te geven voor welk deel van de werken en dus welk deel van de offerte deze onderaannemer zal uitvoeren.


1. De referentie moet aan volgende voorwaarden voldoen :

o voorlopig opgeleverd in de laatste 5 jaar,

o verbouwing of nieuwbouw van een dienst medische of nucleaire beeldvorming

o Elke referentie dient „voor goede uitvoering“ geattesteerd te worden door ondertekening van een attest door de opdrachtgever. Elk attest bevat voldoende gegevens opdat de opgegeven referenties kunnen nagetrokken worden, alsook duidelijke omschrijving van het referentieproject met vermelding van de totale kostprijs waarvoor het attest dienstig is.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte zoals hierboven aangegeven.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-09
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Opgeëistenlaan
Gent
9000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-11