Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 338947 (2019-511180)
Referentienummer:SJKS-Col.e schoollokalen-F03_0
Publicatie datum:13/04/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
restauratie techniek en natuurwetenschappenlokaal
Beknopte beschrijving:
restauratie techniek en natuurwetenschappenlokaal
Aanbestedende overheid:
VZW Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas BE, Bernard Jadoul
+03 7659755
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


VZW Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas
Nationaal identificatienummer: 0448.656.276_540274
Collegestraat 31
Sint-Niklaas
9100
Bernard Jadoul
Telefoon: +03 7659755
bernard.jadoul@sjks.be
www.sjks.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338947

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


restauratie techniek en natuurwetenschappenlokaal


SJKS-Col.e schoollokalen-F03_0

restauratie techniek en natuurwetenschappenlokaal


Sint-Niklaas


restauratie schoollokalen


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2019-04-12

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


etendering mocht niet aangevinkt zijn


Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg
justitieplein 1
Dendermonde
9200
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
rechtbank van eerste aanleg
justitieplein 1
Dendermonde
9200
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
rechtbank van eerste aanleg
justitieplein 1
Dendermonde
9200
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-13