Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341672 (2019-514506)
Referentienummer:Niel-PPP02C-322/9002/OMG/INFR/-F02_0
Publicatie datum:14/05/2019
Uiterste datum:21/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aanstelling studiebureau voor opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan inclusief bijhorend participatietraject
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Niel, Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel BE, Mevrouw Els De Weerdt
+32 34511193
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Niel
Ridder Berthoutlaan 1
Niel
2845
Mevrouw Els De Weerdt
Telefoon: +32 34511193
els.de.weerdt@niel.be
Fax: +32 34511169
www.niel.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/322/2C/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanstelling studiebureau voor opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan inclusief bijhorend participatietraject


OMG/INFR/dj.2019/3

zie II.2.4


Niel


De gemeente Niel wil een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan uitwerken, afgestemd en aanvullend op de nieuwe bepalingen zoals deze worden uitgewerkt in het Routeplan 2030 voor de ganse Vervoerregio Antwerpen, dat momenteel in opmaak is.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Uitvoeringstermijn
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Plan van aanpak en methodiek
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Consultant en projectteam
Weging: 30
Prijs
Weging: 20
Aanvang 2019-09-02
Einde 2019-11-29

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


1. De inschrijver vermeldt in zijn offerte minstens 5 referenties van gelijkaardige projecten, naar inhoud en omvang toe, uitgevoerd door de inschrijver in de afgelopen 3 jaar, waarbij 2 referenties uitgevoerd dienden te worden in het afgelopen jaar (2018).


1. Voorleggen van minimum 2 referenties van gelijkaardige projecten die uitgevoerd werden in het jaar 2018.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-21
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-09-19
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-06-21
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-14