Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341678 (2019-514478)
Referentienummer:Beringen-PPP066-2560/9006/W2018lot-F02_0
Publicatie datum:14/05/2019
Uiterste datum:18/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Onderhoud wegen 2019: asfalteringswerken + bestrijkingen
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Beringen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen BE, Mevrouw Nicole Geuens
+32 11430254
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Beringen
Nationaal identificatienummer: BE 0207465281
Mijnschoolstraat 88
Beringen
3580
Mevrouw Nicole Geuens
Telefoon: +32 11430254
nicole.geuens@beringen.be
Fax: +32 11434658
www.beringen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2560/66/2018
Dienst Wegen en Publieke Ruimte
Nationaal identificatienummer: WPR
Mijnschoolstraat 88
Beringen
3580
De heer Tom Loockx
Telefoon: +32 11430301
tom.loockx@beringen.be
Fax: +32 11434658
www.beringen.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Onderhoud wegen 2019: asfalteringswerken + bestrijkingen


W2018lot438

zie II.2.4


Grondgebied Beringen


Dit onderhoud houdt oa in : freeswerken, asfalteringswerken,bestrijkingen, slemwerken, overlagingen, betonnen greppels herstellen, ...


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. geen bijkomende documenten


1. passende bankverklaring

2. nvt


1. niet van toepassing


1. nvt

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 09:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 09:30

Stedelijk administratief centrum, aanbestedingslokaal, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-14