Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341861 (2019-514731)
Referentienummer:Havenbedrijf Antwerpen-PPP0B3-8068/9035/B10715-F05_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:17/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Uitvoeren van een stabiliteitsstudie voor de verdiepingswerken van de kaaimuur van Kaai 301 tot Kaai 321 van het Vijfde Havendok
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Havenbedrijf Antwerpen, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Havenbedrijf Antwerpen
Nationaal identificatienummer: HA
Zaha Hadidplein 1
Antwerpen
2030
procurement@portofantwerp.com
www.portofantwerp.com
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/8068/B3/2019
Procurement
Nationaal identificatienummer: FI/PR
Zaha Hadidplein 1
Antwerpen
2030
procurement@portofantwerp.com
www.portofantwerp.com
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Uitvoeren van een stabiliteitsstudie voor de verdiepingswerken van de kaaimuur van Kaai 301 tot Kaai 321 van het Vijfde Havendok


B10715

zie II.2.4


Haven van Antwerpen


In de Antwerpse haven, aan de noordelijke kaaimuur van het Vijfde Havendok wenst het havenbedrijf voor zijn concessionarissen grotere toelaatbare diepgang te realiseren. Hiertoe dient de bestaande kaaimuur gerenoveerd en verdiept te worden.

Voorwerp van deze opdracht is het maken van de benodigde stabiliteitsstudies en de opmaak van de aanbestedingsplannen voor deze verdiepingswerken.

Hierbij dient ten volle rekening gehouden te worden met de bestaande situatie ter plaatse, en met de aanwezige infra- en superstructuren.

De huidige dokbodem zal verdiept worden van -7,83m TAW tot -11,33m TAW. om zo een waterdiepte van 15,50 m te creëren (dokwaterpeil +4,17m TAW).

De huidige kaaimuur van het type “ongewapende betonnen gewichtsmuur” zal verdiept worden door middel van de VHP-techniek, waarbij er doorheen de kaaimuur verticale en schuine boringen worden uitgevoerd om onder de kaaimuur een nieuwe fundering te realiseren. De verdiepte kaaimuur zal dienen verankerd te worden om de globale stabiliteit te verzekeren.

Deze dienstenopdracht wordt uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen.

Volgende prestaties (niet-limitatief) kunnen mogelijks verwacht worden van de dienstverlener:

• Het uitvoeren van opmetingen, waar nodig in 3D, verwerken en interpreteren van de resultaten;

• Inventariseren van beschikbare, bestaande informatie zoals grondonderzoek, materiaalonderzoek, aanwezigheid nutsleidingen, enz. en verwerken en interpreteren van de resultaten enz.;

• Inventariseren van beschikbare rekennota's, verwerken en interpreteren van de inhoud van deze rekennota's, beantwoorden van vragen m.b.t. deze rekennota's n.a.v. nieuwe, gewijzigde belastingen op de bestaande structuren;

• Kennisname van andere documenten die gerelateerd zijn aan deze opdracht;

• Het opmaken van een randvoorwaardennota in nauw overleg met de opdrachtgever;

• Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies met voldoende aandacht voor een economisch ontwerp;

• Het opmaken van een voorontwerp- en ontwerpdossier (incl. de nodige stabiliteitsstudies);

• Het opstellen van leesbare en duidelijke rekennota's, in het bijzonder van de lokale en globale stabiliteit, sterkteberekeningen van bepaalde onderdelen en details, enz.;

• Het bijwonen van vergaderingen en het opstellen van bijhorende verslagen met o.a. het opdrachtgevend bestuur, het bureau dat de technische controle uitvoert…;

• Het opmaken van een 3D BIM-model - volgens de geplogenheden van het bestuur - dat tijdens de uitvoering van de werken door de uitvoerder verder kan aangevuld worden;

• Het opstellen van aanbestedingstekeningen op uitvoeringsniveau - conform de geplogenheden van het bestuur - en waarvan het detailniveau voorafgaand af te spreken is met de opdrachtgever. De aanbestedingstekeningen zijn in hoofdzaak overzichtstekeningen, detailtekeningen, werkhuistekeningen, samenstellingstekeningen, bekistings- en wapeningstekeningen met bijhorende buigstaten, enz. op uitvoeringsniveau.

• Het opstellen van detailmetingen en samenvattende metingen - conform de geplogenheden van het bestuur - volgens de aanbestedingstekeningen op uitvoeringsniveau;

• Het verlenen van bijstand aan het bestuur tijdens de uitvoering van de werken;

• Het uitvoeren van de opdracht van “veiligheidscoördinatie-ontwerp”;


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 183

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012.

De indiening van de aanvraag tot deelneming geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in §§1 en 2 van art. 66 van het KB van 16 juli 2012.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.


1. De kandidaat dient een bankverklaring betreffende de totale omzet en dit over de laatste drie boekjaren en de balansen en jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar toe te voegen.


1. - Kwaliteitssysteem

De kandidaat moet beschikken over een geldig NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitssysteem, afgegeven door een certificerende instelling erkend door een nationale accreditatie-instelling. Het gecertificeerde kwaliteitssysteem dient van toepassing te zijn op de genoemde werkzaamheden.

- Specifieke ervaring

De kandidaat dient zijn technische vakbekwaamheid aan te tonen aan de hand van relevante referenties en documenten met een beschrijving van de uitgevoerde studies en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.

Een referentie wordt hierbij als relevant beschouwd indien deze uitgevoerd werd in de laatste 10 jaar.

De technische vakbekwaamheid dient aangetoond voor volgende aspecten:

* specifieke ervaring aangetoond door relevante referenties:

- 1 referentie van studie inzake kaaimuurverdiepingswerken door middel van de VHP-techniek waarvan de uitvoering der bouwkundige werken minstens 5 miljoen euro bedraagt;

- 3 referenties van studies inzake grondmechanica met specifieke aandacht voor geotechnische constructies met een bijzondere moeilijkheidsgraad;

- 3 referenties van studies in betontechnologie waarvan de uitvoering der bouwkundige werken minstens 5 miljoen euro bedraagt.

- 3 referenties van projecten (burgerlijke bouwkunde en/of waterbouwkundige werken) waarbij BIM-modellering door het studiebureau werd toegepast.

- 3 referenties van veiligheidscoördinatie-ontwerp om aan te tonen dat de persoon of de instelling die de veiligheidscoördinatie-ontwerp zal uitvoeren, beschikt over voldoende kennis, ervaring en affiniteit met zowel ontwerp als opvolging van projecten, die vergelijkbaar zijn aan het onderwerp van dit bestek.

- Beroepsbekwaamheid:

De kandidaat toont aan dat hij beschikt over een personeelsbestand (burgerlijke en industriële ingenieurs) met een minimale ervaring van 5 jaar in elk van de sectoren zoals vermeld onder hogervermeld punt “specifieke ervaring”.


AFDELING: PROCEDURE


Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-17
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Wijze van indienen - e-procurement

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.

U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.

Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Telefoon: +32 22349611
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Telefoon: +32 22349611
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16