Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341865 (2019-514788)
Referentienummer:Campus Vesta apb-B118296-F02_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:17/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
BOUW EN TECHNISCHE UITRUSTING VAN EEN OEFENPLAAT VOOR INDUSTRIËLE BRANDBESTRIJDING
Beknopte beschrijving:
BOUW EN TECHNISCHE UITRUSTING VAN EEN OEFENPLAAT VOOR INDUSTRIËLE BRANDBESTRIJDING01 – BOUWKUNDIGE WERKEN MET TECHNISCHE UITRUSTING
Aanbestedende overheid:
Campus Vesta autonoom provinciebedrijf, Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst BE, Guido Lommaert
+32 32405312
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Campus Vesta autonoom provinciebedrijf
Nationaal identificatienummer: 0822.442.511_27309
Oostmalsesteenweg 75
Ranst
2520
Guido Lommaert
Telefoon: +32 32405312
overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
www.campusvesta.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341865
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341865
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Campus+Vesta+apb-B118296-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BOUW EN TECHNISCHE UITRUSTING VAN EEN OEFENPLAAT VOOR INDUSTRIËLE BRANDBESTRIJDING


Campus Vesta apb-B118296-F02_0

BOUW EN TECHNISCHE UITRUSTING VAN EEN OEFENPLAAT VOOR INDUSTRIËLE BRANDBESTRIJDING

01 - BOUWKUNDIGE WERKEN MET TECHNISCHE UITRUSTING


2520 Ranst


BOUW EN TECHNISCHE UITRUSTING VAN EEN OEFENPLAAT VOOR INDUSTRIËLE BRANDBESTRIJDING

01 - BOUWKUNDIGE WERKEN MET TECHNISCHE UITRUSTING


Gunningscriteria
Aanvang 2020-01-01
Einde 2020-08-31
3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-17
Plaatselijke tijd: 07:20

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van STate
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16