Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341867 (2019-514755)
Referentienummer:Felix-17.05-03-F02_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:19/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Hotelschool Ter Duinen Koksijde - De Bronne - perceel 3: elektriciteit
Beknopte beschrijving:
Relighting van de elektrische installatie
Aanbestedende overheid:
Hotelschool Ter Duinen vzw, Houtsaegerlaan 40, 8670 Koksijde BE, Nick Demaree
+32 58511198
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Hotelschool Ter Duinen vzw
Nationaal identificatienummer: 0886.019.576_528856
Houtsaegerlaan 40
Koksijde
8670
Nick Demaree
Telefoon: +32 58511198
nick.demaree@hotelschoolkoksijde.be
www.hotelschoolkoksijde.be
https://hotelschoolkoksijde.be
V&S Technics
Pater Ver Eeckestraat 87
Izegem
8870
Kim Saelens
Telefoon: +32 473941765
kim.saelens@telenet.be
http://hotelschoolkoksijde.be
Hotelschool Ter Duinen vzw
Houtsaegerlaan 40
Koksijde
8670
Nick Demaree
Telefoon: +32 58511198
nick.demaree@hotelschoolkoksijde.be
http://hotelschoolkoksijde.be
schoolbestuur

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Hotelschool Ter Duinen Koksijde - De Bronne - perceel 3: elektriciteit


Felix-17.05-03-F02_0

Relighting van de elektrische installatie


Hotelschool Ter Duinen - De Bronne, Houtsaegerlaan 40, 8670 Koksijde


De Bronne - perceel 3: relighting van de elektrische installatie


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 1

het bestek kan opgevraagd worden per mail aan _hidden_@telenet.be


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


- RSZ-attest m.b.t. laatste afgelopen kwartaal vóór opening van de offertes

- attest fiscale verplichtingen m.b.t. laatste fiscale periode vóór opening van de offertes

- uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden)

- een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte de bevoegdheid heeft om te ondertekenen


Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: P1


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-19
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 9

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


er is geen publieke opening van de offertes


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Veurne
Veurne
8630
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen afdeling Veurne
Veurne
8630
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
niet van toepassing
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16