Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341869 (2019-514757)
Referentienummer:Pidpa-PPP007-2237/9027/D-24-975-F05_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:11/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - D-24-975 Vervangen ramen watertoren Rijkevorsel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen BE, Mevrouw Halima Abraymi
+32 32168693
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Pidpa
Nationaal identificatienummer: BE 204.908.936
Desguinlei 246
Antwerpen
2018
Mevrouw Halima Abraymi
Telefoon: +32 32168693
overheidsopdrachten@pidpa.be
Fax: +32 32606003
https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aankoop-opening
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2237/07/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - D-24-975 Vervangen ramen watertoren Rijkevorsel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging


D-24-975

zie II.2.4


WT Rijkevorsel, 2018 Antwerpen


D-24-975 Vervangen ramen watertoren Rijkevorsel


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: plan van aanpak
Weging: 20
Prijs
Weging: 80
Looptijd in dagen 40

Vrije opties (Voor deze opdracht worden vrije opties toegestaan.

Alle gevraagde elementen uit het basisontwerp dienen in de basisofferte te zijn opgenomen. Ze kunnen niet als vrije optie worden aangeboden.

In het offertedossier dienen duidelijk het voorwerp, de aard en de draagwijdte van de vrije optie(s) aangegeven te worden.

De in het bestek vermelde administratieve en uitvoeringsvoorwaarden gelden voor elke optie afzonderlijk. Tenzij anders vermeld.)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. zie bestek


1. zie bestek


1. zie bestek


1. zie bestek

Vereiste erkenning: Volgende kwalitatieve selectiecriteria zijn van toepassing:

- Beschikken over een erkenning in de categorie D5 (schrijnwerk in het algemeen) of D20 (metalen schrijnwerk), klasse volgens het inschrijvingsbedrag

- Aannemers moeten kunnen voldoen aan de preventiemaatregelen opgenomen in bijlage II B van het KB van 16 maart 2006 (en 08 juni 2007) - verklaring bij te voegen


zie bestek


Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)


AFDELING: PROCEDURE


Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-11
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-10-09

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

27/05/2019 om 14.00

Voor deze opdracht is een verplicht plaatsbezoek/infomoment voorzien op 27 mei 2019 - tussen 14 en 16u.

Het niet afleggen van dit plaatsbezoek/bijwonen infomoment zal de uitsluiting voor deze opdracht met zich meebrengen.

U gelieve zich aan te melden aan de watertoren Rijkevorsel, Hoogstraatsesteenweg z/n.

Het ter beschikking stellen van opdrachtdocumenten loopt tot deze datum.

De inschrijvers dienen het formulier in bijlage te laten invullen bij het plaatsbezoek/infomoment, én bij de offerte te voegen.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16