Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341884 (2019-514794)
Referentienummer:SDKE-6623-010-F02_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:25/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitbreiding vrije basisschool H. Hart van Maria - perceel CVVS
Beknopte beschrijving:
Uitbreiding vrije basisschool H. Hart van Maria - perceel CVVS
Aanbestedende overheid:
vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar, Markt 13, 2590 Berlaar BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar
Nationaal identificatienummer: 0810.976.814_530136
Markt 13
Berlaar
2590
jan.van.deuren@zusters-berlaar.be
www.basisscholen-zusters-berlaar.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341884
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341884
nv De Klerck Engineering
Oud-Strijderslaan 14
Brugge
8200
Telefoon: +32 50320122
aanbesteding@sdke.be
www.sdke.be
www.sdke.be
Algemeen bestuur van de zusters van Berlaar
Markt 13
Berlaar
2590
jan.van.deuren@zusters-berlaar.be
www.rusthuizen-zusters-berlaar.be
www.rusthuizen-zusters-berlaar.be
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitbreiding vrije basisschool H. Hart van Maria - perceel CVVS


SDKE-6623-010-F02_0

Uitbreiding vrije basisschool H. Hart van Maria - perceel CVVS


Misstraat 64, 2590 Berlaar


Uitbreiding vrije basisschool H. Hart van Maria - perceel CVVS


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 150

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D17


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-25
Plaatselijke tijd: 11:15
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 8
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-25
Plaatselijke tijd: 11:15

Algemeen Bestuur van de Zusters van Berlaar, Markt 13, 2590 Berlaar


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
bevoegde rechtbank
Mechelen
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
bevoegde rechtbank
Mechelen
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
bevoegde rechtbank
Mechelen
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16