Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341897 (2019-514841)
Referentienummer:Scholengroep 15 Limburg- Noord-PPP0JB-172/9004/2019-173-F02_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:27/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie zolderruimte campus VOX - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Campus VOX, Leopoldlaan 45 te 3900 Overpelt Renovatie zolderruimte campus VOX
Aanbestedende overheid:
Scholengroep 15 Limburg Noord, Hospitaalstraat 99, 3582 Beringen BE, De heer Geoffrey Vanhees
+32 11260916
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Scholengroep 15 Limburg Noord
Hospitaalstraat 99
Beringen
3582
De heer Geoffrey Vanhees
Telefoon: +32 11260916
geoffrey@sgr15.be
Fax: +32 11428816
http://www.sgr15.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/172/JB/2019
Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie zolderruimte campus VOX - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019-173

zie II.2.4


Campus VOX, Leopoldlaan 45 te 3900 Overpelt


Renovatie zolderruimte campus VOX


Gunningscriteria
Prijs
Einde 2019-08-15

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-27
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-08-25

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16