Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341903 (2019-514753)
Referentienummer:TMVW-DOM-061-16-036-Zter-F05_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:18/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
DOM-061-15-036-Zter Werken begraafplaats Gentbrugge te Gent
Beknopte beschrijving:
Het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken op de begraafplaats van Gentbrugge op het grondgebied van de Stad Gent.
Aanbestedende overheid:
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, Stropstraat 1, 9000 GENT BE, Patrick Rombaut
+32 92425733
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Stropstraat 1
GENT
9000
Patrick Rombaut
Telefoon: +32 92425733
patrick.rombaut@farys.be
www.farys.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341903
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341903
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=TMVW-DOM-061-16-036-Zter-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


DOM-061-15-036-Zter Werken begraafplaats Gentbrugge te Gent


TMVW-DOM-061-16-036-Zter-F05_2

Het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken op de begraafplaats van Gentbrugge op het grondgebied van de Stad Gent.


Gent


Het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken op de begraafplaats van Gentbrugge op het grondgebied van de Stad Gent.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: 5, Categorie: C


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 09:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-16
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 09:30

FARYS|TMVW, Stropstraat 1, 9000 GENT


opening offertes via E-tendering


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
http://www.raadvst-consetat.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
http://www.raadvst-consetat.be
Beroepsprocedure

15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterste dringende noodzakelijkhied en 60 dagen bij annulatie beroep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16