Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341904 (2019-514754)
Referentienummer:Kapellen-PPP04I-550/9006/2019089-F02_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:11/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - voetpaden Zilverenhoeklaan en Hoogboomsteenweg 2019 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Kapellen, Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen BE, Mevrouw Inge Beyers
+32 36606646
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Kapellen
Nationaal identificatienummer: GK
Antwerpsesteenweg 130
Kapellen
2950
Mevrouw Inge Beyers
Telefoon: +32 36606646
inge.beyers@kapellen.be
Fax: +32 36644198
www.kapellen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/550/4I/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - voetpaden Zilverenhoeklaan en Hoogboomsteenweg 2019 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019089

zie II.2.4


Hoogboomsteenweg, 2950 kapellen / Zilverenhoeklaan, 2950 kapellen


Deze opdracht omvat de heraanleg van voetpaden in de Hoogboomsteenweg (deel) en Zilverenhoeklaan (deel).

De opdracht is opgesplitst in 2 delen:

DEEL 1: Zilverenhoeklaan

- voetpad vanaf Antwerpsesteenweg tot huisnummer 16 (fietsdoorsteek, even zijde)

- voetpad vanaf Antwerpsesteenweg tot huisnummer 25 (fietsdoorsteek, oneven zijde)

DEEL 2: Hoogboomsteenweg

- voetpad tussen Claessensdreef en Leeuw Van Vlaanderenlaan (oneven zijde)


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 45

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Het bewijs van een verzekering


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's is minimum vereist.


1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.


1. Het betreft hier een lijst van minimum vijf werken voor een minimumbedrag van 175.000 EUR die minstens zijn opgeleverd.

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-11
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-09-09

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16