Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341909 (2019-514771)
Referentienummer:Gemeente Heist-op-den-Berg-PPP073-1004/9013/HODB/201-F02_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:18/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Herinrichting begraafplaatsen - omgevingsaanleg en constructie luifel begraafplaats Grootlo en Hallaar
Beknopte beschrijving:
De opdracht heeft tot doel de werken uit te voeren voor de constructie van twee luifels (perceel 1) en de aanleg van de afscheidsruimtes (perceel 2) op de begraafplaatsen Grootlo en Hallaar te Heist-op-den-Berg.Perceel 1 - Constructie van de luifels :De aanneming omvat hoofdzakelijk :1. Aanleggen van funderingen2. Montage en plaatsing staalstructuur3. Plaatsing van beglazingPerceel 2 - omgevingsaanleg van de luifels :De aanneming omvat hoofdzakelijk : 1. Opbrekingswerken2. Algemeen droog grondverzet3. Aanleggen elektriciteitswerken en waterleidingen4. Aanleggen van rioleringen5. Aanleggen van funderingen6. Aanleggen van verhardingen en lijnvormige elementen7. Constructie en plaatsing meubilairDe inschrijver mag offertes voor één of alle percelen indienen. De aanbestedende overheid heeft het recht slechts één enkel perceel te gunnen en ...(zie opdrachtdocumenten)
Aanbestedende overheid:
Gemeente Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg BE
+32 15228650
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Heist-op-den-Berg
Nationaal identificatienummer: 0207.535.062
Kerkplein 17
Heist-op-den-Berg
2220
Telefoon: +32 15228650
openbaardomein@heist-op-den-berg.be
www.heist-op-den-berg.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1004/73/2019
Gemeente Heist-op-den-Berg
Nationaal identificatienummer: 0207.535.062
Kerkplein 17
Heist-op-den-Berg
2220
Telefoon: +32 15228650
openbaardomein@heist-op-den-berg.be
www.heist-op-den-berg.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Herinrichting begraafplaatsen - omgevingsaanleg en constructie luifel begraafplaats Grootlo en Hallaar


HODB/2019/001

De opdracht heeft tot doel de werken uit te voeren voor de constructie van twee luifels (perceel 1) en de aanleg van de afscheidsruimtes (perceel 2) op de begraafplaatsen Grootlo en Hallaar te Heist-op-den-Berg.

Perceel 1 - Constructie van de luifels :

De aanneming omvat hoofdzakelijk :

1. Aanleggen van funderingen

2. Montage en plaatsing staalstructuur

3. Plaatsing van beglazing

Perceel 2 - omgevingsaanleg van de luifels :

De aanneming omvat hoofdzakelijk :

1. Opbrekingswerken

2. Algemeen droog grondverzet

3. Aanleggen elektriciteitswerken en waterleidingen

4. Aanleggen van rioleringen

5. Aanleggen van funderingen

6. Aanleggen van verhardingen en lijnvormige elementen

7. Constructie en plaatsing meubilair

De inschrijver mag offertes voor één of alle percelen indienen.

De aanbestedende overheid heeft het recht slechts één enkel perceel te gunnen en ...(zie opdrachtdocumenten)


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Constructie van de luifels


Perceel nr.: 1

Begraafplaatsen Grootlo en Hallaar


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 30

Omgevingsaanleg van de luifels


Perceel nr.: 2

Begraafplaats Grootlo en Hallaar


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 40

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Zie bestek


1. /


1. Zie bestek


1. /

Vereiste erkenning: Perceel 1 : Constructie van luifels : vereiste erkenning :

F. Algemene aannemingen van metaalconstructies

F2. Bouw van metalen draagstructuren

Klasse 2 (Klasse enkel ter indicatieve titel. De feitelijke erkenningsklasse wordt immers bepaald door het bedrag van de offerte (exclusief btw)).

Perceel 2 : omgevingsaanleg van de luifels : vereiste erkenning :

D. Algemene aanneming

Klasse 1 (Klasse enkel ter indicatieve titel. De feitelijke erkenningsklasse wordt immers bepaald door het bedrag van de offerte (exclusief btw)).


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 11:10
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 11:10

Kerkplein 15, 2220 Heist o/d Berg


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

De inschrijvers dienen vooraf de plaats waar de werken zullen uitgevoerd worden te bezoeken. Het indienen van een offerte impliceert dat de inschrijver zich vooraf van de toestand ter plaatse vergewist heeft en bij de opmaak van zijn offerte terdege rekening gehouden heeft met de bestaande situatie.

Geen enkel supplement zal uit dien hoofde toegestaan worden.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Gemeentebestuur Heist-Op-Den-Berg
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16