Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341923 (2019-514795)
Referentienummer:C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg-PPP0II-173/9004/1997/0319-F02_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:25/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Renovatie blok 2 moretuswijk GHL 10-12-14-16-18
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg, Plantijnlaan 2, 2220 Heist-op-den-Berg BE, De heer Danny Van den berghe
+32 15247186
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg
Plantijnlaan 2
Heist-op-den-Berg
2220
De heer Danny Van den berghe
Telefoon: +32 15247186
danny.vandenberghe@hkh.vlaanderen
Fax: +32 15242680
www.huisvestingheistputte.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/173/II/2019
architectenbureau Peter Spiessens
Nationaal identificatienummer: BE0894274078
Liersesteenweg 268
Heist-op-den-Berg
2220
De heer Peter Spiessens
Telefoon: +32 15241571
spiessens.peter@skynet.be
Fax: +32 15250766
www.architectpeterspiessens.be
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij
sociale huisvesting

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Renovatie blok 2 moretuswijk GHL 10-12-14-16-18


1997/0319/03

zie II.2.4


Geelhandlaan 10-12-14-16-18


De opdracht omvat de herconditionering van 30 appartementen. Buitenschrijnwerk, gevels en platdakconstructie blijven, buiten enkele kleine ingrepen, behouden.

De interne renovatie omvat, naast eerder beperkte ingrepen wat betreft stabiliteit, ondermeer:

-intern volledig strippen van de appartementen;

-volledige vernieuwing technieken;

-nieuwe wand- en plafondbepleistering;

-nieuwe bevloering en ondervloer;

-binnenschrijnwerk;

-...............


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 360

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-25
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-22
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-06-25
Plaatselijke tijd: 10:00

Technische dienst, Plantijnlaan 2 te 2220 Heist-op-den-Berg


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16