Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341928 (2019-514801)
Referentienummer:Berlaar-BRL/02-19-F03_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Onderhoudswerken wegenis 2019
Beknopte beschrijving:
Onderhoudswerken aan wegenis: asfaltwerken en betonwerken
Aanbestedende overheid:
Berlaar, Markt 1, 2590 Berlaar BE, Vicky Daems
+32 34101900
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Berlaar
Nationaal identificatienummer: 0207.537.339_22193
Markt 1
Berlaar
2590
Vicky Daems
Telefoon: +32 34101900
vicky.daems@berlaar.be
http://www.berlaar.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341928

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Onderhoudswerken wegenis 2019


Berlaar-BRL/02-19-F03_0

Onderhoudswerken aan wegenis: asfaltwerken en betonwerken


Gemeente Berlaar


Onderhoudswerken wegenis 2019. Asfalt- en betonwerkzaamheden.


Gunningscriteria
Prijs

De werken bestaan uit verschillende delen 'in optie' die in functie van het beschikbaar budget en dus de inschrijvingsprijs al dan niet zullen toegewezen worden.


De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in WERKdagen.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2019-05-15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in WERKdagen.


Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16