Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341931 (2019-514843)
Referentienummer:DH-PPP01T-123/9002/2019/C-F02_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:11/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Doorlichting risico's en verzekeringspolissen - begeleiding overheidsopdracht verzekeringen voor gemeentebestuur en O.C.M.W. De Haan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur De Haan, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan BE, De heer Franky Museeuw
+32 59242124
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeentebestuur De Haan
Nationaal identificatienummer: 0216.770.848
Leopoldlaan 24
De Haan
8420
De heer Franky Museeuw
Telefoon: +32 59242124
gemeentesecretaris@dehaan.be
Fax: +32 59242123
www.dehaan.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/123/1T/2019

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Doorlichting risico's en verzekeringspolissen - begeleiding overheidsopdracht verzekeringen voor gemeentebestuur en O.C.M.W. De Haan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/C&I/FMu/01

zie II.2.4


Communicatie en informatiebeheer, Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan


Doorlichting risico's en verzekeringspolissen - begeleiding overheidsopdracht verzekeringen voor gemeentebestuur en O.C.M.W. De Haan


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 50

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-11
Plaatselijke tijd: 12:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-07-31

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16