Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 342550 (2019-515739)
Referentienummer:De ideale woning-PPP0EB-2025/9008/2015/007-F02_0
Publicatie datum:23/05/2019
Uiterste datum:01/07/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Ekeren III - vervangbouw
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem BE, De heer Marc Bats
+32 33202987
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Ideale Woning
Diksmuidelaan 276
Berchem
2600
De heer Marc Bats
Telefoon: +32 33202987
marc.bats@deidealewoning.be
Fax: +32 33229328
www.deidealewoning.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2025/EB/2019
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ekeren III - vervangbouw


2015/0076/01-2015/0110/02

zie II.2.4


Ekeren


Ekeren III - vervangbouw


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 500

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-01
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-28
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-07-01
Plaatselijke tijd: 10:00

De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276 te 2600 Berchem, raadzaal 1st


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste Aanleg
Bolivarplaats 20
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-23