Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 342559 (2019-515740)
Referentienummer:Wezembeek-Oppem-PPP0OJ-612/9004/2018/039-F03_0
Publicatie datum:23/05/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Levering, installatie en opleiding software voor de beleidsplanning, boekhouding en andere financiële toepassingen voor gemeente en OCMW Wezembeek-Oppem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Wezembeek-Oppem, Louis Marcelisstraat 134, 1970 Wezembeek-Oppem BE, De heer Patrick Crabbé
+32 27831215
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Wezembeek-Oppem
Louis Marcelisstraat 134
Wezembeek-Oppem
1970
De heer Patrick Crabbé
Telefoon: +32 27831215
patrick.crabbe@wezembeek-oppem.be
Fax: +32 27310672
www.wezembeek-oppem.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Levering, installatie en opleiding software voor de beleidsplanning, boekhouding en andere financiële toepassingen voor gemeente en OCMW Wezembeek-Oppem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2018/039

zie II.2.4


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 121679.31

OCMW, Jozef De Keyzerstraat 15, 1970 Wezembeek-Oppem / gemeentebestuur Wezembeek-Oppem, Louis Marcelisstaat 134, Tijdelijke locatie: Witte-Dovenetellaan 3D te 1970 Wezembeek-Oppem


De software bevat modules voor:

• beleids- en beheerscyclus;

• boekhouding (algemeen en budgettair) met inbegrip:

o digitale verwerking en goedkeuring van inkomende facturen

o digitale verwerking en goedkeuring van bestelbonnen;

• belastingen en retributies;

• uitgaande facturatie gekoppeld aan de boekhouding;

• kassa

voor het gemeentebestuur en het OCMW van Wezembeek-Oppem.

Situering:

Momenteel delen het OCMW en de gemeente van Wezembeek-Oppem één financieel directeur. De twee instellingen beschikken echter over een ander boekhoudpakket en zijn momenteel gehuisvest op een verschillende locatie. Het is de bedoeling een geïntegreerde financiële dienst te hebben voor de twee besturen. De gemeente werkt momenteel met Remmicom en heeft 6 gebruikers op de afdeling financiën. Het OCMW werkt met Cevi/Logins en heeft 2 gebruikers op de financiële dienst.

Tijdslijn:

Alle werkzaamheden aangaande implementatie, conversie en koppeling en opleiding dienen in onderling overleg duidelijk omschreven en getimed te worden en plaats vinden tijdens het eerste semester van 2019.

Toelichting:

De levering en installatie van de softwaretoepassing dient als een gemeenschappelijk boekhoudpakket voor de twee besturen te fungeren en de mogelijkheid aan te bieden om de boekhoudingen op een, voor zover van toepassing, uniforme manier te voeren. In de toepassingen kan simultaan gewerkt worden.

De softwaretoepassing beantwoordt aan de meest recente richtlijnen zoals deze beschreven zijn in het gemeente- en OCMW decreet, het Besluit van de Vlaamse Regering aangaande de beleids- en beheerscyclus alsook aan de ministeriële besluiten en omzendbrieven met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus voor gemeenten en OCMW's. De softwaretoepassing wordt gratis aangepast mochten bovenstaande richtlijnen wijzigen.

Gelet op het feit dat er in de boekhouding ook sociale persoonsgegevens aanwezig kunnen zijn, zijn de minimale veiligheidsnormen van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid nageleefd.

De gemeente treedt op als opdrachtencentrale voor de gemeente en het OCMW van Wezembeek-Oppem. De gemeente is het aanspreekpunt in deze opdracht.

Plaats van dienstverlening:

Gemeentebestuur Wezembeek-Oppem.

Voorlopig: Witte-Dovenetellaan 3 D - later: Louis Marcelisstraat 134

1970 Wezembeek-Oppem

OCMW Wezembeek-Oppem

Jozef De Keyzerstraat, 15

1970 Wezembeek-Oppem


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Gevraagde functionaliteiten, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid
Weging: 35
Kwaliteitscriterium
Naam: Globaal plan van aanpak, implementatietraject, conversie historische gegevens, koppeling met de bestaande systemen.
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: Opleidingen, onderhoudscontract en helpdesk/documentatie
Weging: 15
Prijs
Weging: 35

AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Opdracht nr.: 2018/039
Perceel nr.: 1

Levering, installatie en opleiding software voor de beleidsplanning, boekhouding en andere financiële toepassingen voor gemeente en OCMW Wezembeek-Oppem


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-07
Aantal inschrijvingen: 3
0
0
3
Naam en adres van de contractant:
LOGINS NV
Generaal De Wittelaan 17, Bus 32
Mechelen
2800
Telefoon: +32 15454850
info@logins.be
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 121679.31

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State, Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Telefoon: +32 22349611
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-23