Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 342589 (2019-515648)
Referentienummer:Turnhout-PPP06V-1786/9016/2019507-F02_0
Publicatie datum:23/05/2019
Uiterste datum:12/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie van het sanitair aan jeugdhuis 'De Wollewei' - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout BE, De heer Jan Claes
+32 14443374
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Turnhout
Nationaal identificatienummer: 0207.533.082
Campus Blairon 200
Turnhout
2300
De heer Jan Claes
Telefoon: +32 14443374
jan.claes@turnhout.be
Fax: +32 14439275
www.turnhout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1786/6V/2019
Chody Christian
Nationaal identificatienummer: BE 0728.325.884
Professor Devochtstraat 43
Turnhout
2300
Telefoon: +32 14420145
info@architects-unplugged.eu
www.architects-unplugged.eu
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie van het sanitair aan jeugdhuis 'De Wollewei' - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019507

zie II.2.4


Jeugdcentrum Wollewei, Draaiboomstraat 6 te 2300 Turnhout


Renovatie van het sanitair aan jeugdhuis 'De Wollewei'


Gunningscriteria
Prijs
Einde 2019-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn. In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën. In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-12
Plaatselijke tijd: 11:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-10-10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-23