Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 342658 (2019-515706)
Referentienummer:OCMW Brugge-tdtdm2019_003-F02_0
Publicatie datum:23/05/2019
Uiterste datum:25/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
DC Barrièrestraat: Perceel Elektriciteit
Beknopte beschrijving:
Elektriciteit
Aanbestedende overheid:
ZORGVERENIGING BRUGGE, Ruddershove 4, 8000 Brugge BE, Dhr. Tony De Meulenaere
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


ZORGVERENIGING BRUGGE
Nationaal identificatienummer: 0207.832.792_22753
Ruddershove 4
Brugge
8000
Dhr. Tony De Meulenaere
tony.demeulenaere@mintus.be
https://www.mintus.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342658
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342658
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OCMW+Brugge-tdtdm2019_003-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


DC Barrièrestraat: Perceel Elektriciteit


OCMW Brugge-tdtdm2019_003-F02_0

Elektriciteit


Barrièrestraat 13 te 8200 Brugge


Elektriciteit


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 540

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.


Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-25
Plaatselijke tijd: 10:15
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-25
Plaatselijke tijd: 10:15

Ruddershove 4 te 8000 Brugge


De offertes dienen ingediend te worden via e-tendering. De openingszitting is niet voor publiek toegankelijk


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Brugge
Kazernevest 3
Brugge
8000
Telefoon: +32 50473011
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-23