Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347230 (2019-521530)
Referentienummer:RFVB-RF/19/PCN/822-F03_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
CONCESSIEOVEREENKOMST VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE UITBATING VAN EEN HORECARUIMTE EN EEN POLYVALENTE ZAAL IN DE BUURT VAN HET FONTAINASPLEIN.
Beknopte beschrijving:
De Grondregie van de Stad Brussel is op zoek naar een ondernemer die gepassioneerd is door voeding en die de ambitie heeft om voor een vaste periode van 9 jaar een Horecaruimte in het hartje van Brussel te exploiteren. Voorwerp van de diensten:Deze overeenkomst heeft tot doel: Casco Horeca gelegen op zespenningenstraat 16 te 1000 Brusseluitbating en beheer van een Horecaruimte.Het pand wordt CASCO geleverd behalve de sanitaire ruimtes.
Aanbestedende overheid:
Régie foncière de la ville de Bruxelles, boulevard E. Jacqmain 1, 1000 Bruxelles BE
+32 22793204
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie foncière de la ville de Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_22556
boulevard E. Jacqmain 1
Bruxelles
1000
Telefoon: +32 22793204
aziza.bahia@brucity.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347230
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347230

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


CONCESSIEOVEREENKOMST VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE UITBATING VAN EEN HORECARUIMTE EN EEN POLYVALENTE ZAAL IN DE BUURT VAN HET FONTAINASPLEIN.


RFVB-RF/19/PCN/822-F03_0

De Grondregie van de Stad Brussel is op zoek naar een ondernemer die gepassioneerd is door voeding en die de ambitie heeft om voor een vaste periode van 9 jaar een Horecaruimte in het hartje van Brussel te exploiteren.

Voorwerp van de diensten:

Deze overeenkomst heeft tot doel: Casco Horeca gelegen op zespenningenstraat 16 te 1000 Brussel

uitbating en beheer van een Horecaruimte.

Het pand wordt CASCO geleverd behalve de sanitaire ruimtes.


De Grondregie van de Stad Brussel is op zoek naar een ondernemer die gepassioneerd is door voeding en die de ambitie heeft

om voor een vaste periode van 9 jaar een Horecaruimte in het hartje van Brussel te exploiteren.


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
E procurement
Originele datum van verzending: 2019-07-01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be/
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be/
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11