Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347251 (2019-521556)
Referentienummer:SDKE-6633-030-F02_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:03/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
AZ Herentals - Serverlokaal blok D-1 - perceel ELEKTRICITEIT
Beknopte beschrijving:
AZ Herentals - Serverlokaal blok D-1 - perceel ELEKTRICITEIT
Aanbestedende overheid:
AZ St.-Elisabeth Herentals vzw, Nederrij 133, 2200 Herentals BE
+32 14246111
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
12/08/2019 2019-524610 2019-521556 0_E2
11/07/2019 2019-521556 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Nationaal identificatienummer: 0810.976.814_530136
Nederrij 133
Herentals
2200
Telefoon: +32 14246111
liesbeth.plingers@azherentals.be
https://www.azherentals.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347251
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347251
nv De Klerck Engineering
Oud-Strijderslaan 14
Brugge
8200
Telefoon: +32 50320122
aanbesteding@sdke.be
www.sdke.be
www.sdke.be
AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Nederrij 133
Herentals
2200
Telefoon: +32 14246111
liesbeth.plingers@azherentals.be
https://www.azherentals.be/
https://www.azherentals.be/
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


AZ Herentals - Serverlokaal blok D-1 - perceel ELEKTRICITEIT


SDKE-6633-030-F02_0

AZ Herentals - Serverlokaal blok D-1 - perceel ELEKTRICITEIT


Nederrij 133, 2200 Herentals


AZ Herentals - serverroom blok D-1 - perceel ELEKTRICITEIT


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 100

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De inschrijver zal een lijst met minimaal 3 vergelijkbare projecten (werken uitgevoerd in deze sector, waarvan het bedrag uitgevoerde werken minstens gelijk is of hoger is dan het bedrag van deze offerte), voorlopig opgeleverd binnen de laatste 5 jaar, bij zijn offerte voegen. Deze lijst zal vergezeld zijn van de attesten, afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. De attesten vermelden het bedrag van de uitgevoerde werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd en voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en

regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.


Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: P1


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-03
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 8
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-03
Plaatselijke tijd: 11:00

AZ Herentals - vergaderzaal Koetshuys (K0.02.0) tav Liesbeth Plingers, Nederrij 133, 2200 Herentals


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
bevoegde rechtbank
Herentals
2200
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
bevoegde rechtbank
Herentals
2200
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
bevoegde rechtbank
Herentals
2200
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11