Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347276 (2019-521586)
Referentienummer:VRO-2019/210705/271E-KaBr-F02_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:26/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika Inrichten van een tijdelijke parking : Buitenverlichting / Her-aanbesteding
Beknopte beschrijving:
TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika Inrichten van een tijdelijke parking : Buitenverlichting / Her-aanbesteding
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Hans Tielemans
+32 473902894
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1B
HASSELT
3500
Hans Tielemans
Telefoon: +32 473902894
hans.tielemans@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347276
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347276
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VRO-2019%2F210705%2F271E-KaBr-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika Inrichten van een tijdelijke parking : Buitenverlichting / Her-aanbesteding


VRO-2019/210705/271E-KaBr-F02_0

TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika Inrichten van een tijdelijke parking : Buitenverlichting / Her-aanbesteding


Tervuren


TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika Inrichten van een tijdelijke parking : Buitenverlichting / Her-aanbesteding


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 20

De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken (of anders per telefax of via de post) op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de plannen kan downloaden.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P2


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-26
Plaatselijke tijd: 09:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Een bezoek ter plaatse is niet vereist. U kan vrijblijvend een plaatsbezoek aanvragen na telefonische afspraak met de heer Rinaldo SOCCOL, Technisch deskundige gsm +32 475401224 mail: _hidden_@buildingsagency.be


Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be/
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen - Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Brussel
1060
http://www.buildingsagency.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11