Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347291 (2019-521605)
Referentienummer:ABAE-MPC20190015-F02_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:30/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN - DE VERLENGING VAN DE VERZEKERINGSPOLISSEN VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN HUB.BRUSSELS
Beknopte beschrijving:
Verlenging van de verzekeringspolissen voor geneeskundige verzorging voor de personeelsleden (en familie) van hub.brussels. De opdracht beoogt deze verschillende verzekeringen van het Agentschap rechtstreeks bij de verzekeraars te plaatsen, zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Alleen offertes die rechtstreeks van een verzekeringsmaatschappij worden ontvangen, worden in aanmerking genomen.- Perceel 1 Verzekering voor geneeskundige verzorging hub.brussels - ex-Impulse - Perceel 2 Verzekering voor geneeskundige verzorging hub.brussels - ex-Atrium
Aanbestedende overheid:
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel BE
+32 498789741
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
12/08/2019 2019-524613 2019-521605 0_E2
11/07/2019 2019-521605 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven
Nationaal identificatienummer: 0678.485.603_562155
Charleroisesteenweg 110
Brussel
1060
Telefoon: +32 498789741
gravet.aud@gmail.Com
https://hub.brussels/fr/#.XScuTegzaUk
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347291
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347291
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ABAE-MPC20190015-F02
de Ondersteuning van het Bedrijfsleven

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN - DE VERLENGING VAN DE VERZEKERINGSPOLISSEN VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN HUB.BRUSSELS


ABAE-MPC20190015-F02_0

Verlenging van de verzekeringspolissen voor geneeskundige verzorging voor de personeelsleden (en familie) van hub.brussels.

De opdracht beoogt deze verschillende verzekeringen van het Agentschap rechtstreeks bij de verzekeraars te plaatsen, zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Alleen offertes die rechtstreeks van een verzekeringsmaatschappij worden ontvangen, worden in aanmerking genomen.

- Perceel 1 Verzekering voor geneeskundige verzorging hub.brussels - ex-Impulse

- Perceel 2 Verzekering voor geneeskundige verzorging hub.brussels - ex-Atrium


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelenMaximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2

Verzekering voor geneeskundige verzorging hub.brussels - ex-Impulse


Perceel nr.: 1

België


Verlenging van de verzekeringspolissen voor geneeskundige verzorging voor de personeelsleden (en familie) van hub.brussels.

De opdracht beoogt deze verschillende verzekeringen van het Agentschap rechtstreeks bij de verzekeraars te plaatsen, zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Alleen offertes die rechtstreeks van een verzekeringsmaatschappij worden ontvangen, worden in aanmerking genomen.


Gunningscriteria
Aanvang 2020-01-01
Einde 2020-12-31

De polissen van de percelen 1 en 2 in werking op 01/01/2020 voor een initiële duur van 1 jaar en worden zij, na deze eerste periode, maximaal 2 maal verlengd voor periodes van 1 jaar.


Verzekering voor geneeskundige verzorging hub.brussels - ex-Atrium


Perceel nr.: 2

België


Verlenging van de verzekeringspolissen voor geneeskundige verzorging voor de personeelsleden (en familie) van hub.brussels.

De opdracht beoogt deze verschillende verzekeringen van het Agentschap rechtstreeks bij de verzekeraars te plaatsen, zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Alleen offertes die rechtstreeks van een verzekeringsmaatschappij worden ontvangen, worden in aanmerking genomen.


Gunningscriteria
Aanvang 2020-01-01
Einde 2020-12-31

De polissen van de percelen 1 en 2 in werking op 01/01/2020 voor een initiële duur van 1 jaar en worden zij, na deze eerste periode, maximaal 2 maal verlengd voor periodes van 1 jaar.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-30
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De polissen van de percelen 1 en 2 in werking op 01/01/2020 voor een initiële duur van 1 jaar en worden zij, na deze eerste periode, maximaal 2 maal verlengd voor periodes van 1 jaar.


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
rue de la science 33
Bruxelles
1040
http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Conseil d'Etat
rue de la science 33
Bruxelles
1040
http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil d'Etat
rue de la science 33
Bruxelles
1040
http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11