Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347315 (2019-521635)
Referentienummer:HHZHLier-PPP0ZV-39/9001/2018-015-F02_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:06/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van een mobiel ,polivalent hoogwaardig echografietoestel en 1 EUS en 1 EBUS endoscoop met OH - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
H.-Hartziekenhuis vzw, Mechelsestraat 24, 2500 Lier BE, De heer Ronny Meyers
+32 34913733
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


H.-Hartziekenhuis vzw
Mechelsestraat 24
Lier
2500
De heer Ronny Meyers
Telefoon: +32 34913733
ronny.meyers@hhzhlier.be
Fax: +32 34912346
http://www.hhzhlier.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/39/ZV/2018
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van een mobiel ,polivalent hoogwaardig echografietoestel en 1 EUS en 1 EBUS endoscoop met OH - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2018-015

zie II.2.4


H.-Hartziekenhuis vzw, Mechelsestraat 24 te 2500 Lier


Sinds de ONCOPET scan eind de jaren 90, juist voor de eeuwwissel gemeen goed werd en vlotte toegang tot dit onderzoek ontstond, is dit isotopen onderzoek een vaste waarde geworden o.a. EN vooral in de oncologie waarbij nagenoeg geen enkel oncologisch dossier nog zonder PETscan wordt overlegd/behandeld.

Door dit onderzoek worden voor tumor verdachte weiknopen en/of metastatische letsels in beeld gebracht die in het licht van een maligne proces nopen tot histologisch of cytologisch onderzoek dat het vermoeden van tumor aantoont of weerlegt.

Longkanker is een van de meeste frequent voorkomende maligniteiten en in allicht meer dan 90 % van de bronchuscarcinomata wordt een PET scan uitgevoerd met als resultaat : in mogelijk meer dan de helft van de dossiers : visualisatie heel frequent totaal onverwacht van verdachte weiknopen hetzij in het mediastinum, hetzij in de longhili die niet endobronchiaal ( = via klassieke bronchoscopie ) zichtbaar zijn daar ze zich bevinden tegenaan, aan de buitenzijde van de bronchus en zodoende enkel via echografie doorheen de bronchuswand ( EBUS of EUS ) in het licht kunnen worden gebracht om gericht weefsel ( via FNA, zijnde fine needle aspiration ) te bekomen.

Enerzijds heeft men ook soms via klassieke bronchoscopie geen weefsel om onderzoeken op uit te voeren waarbij de oplossing ligt in het cytologisch onderzoek van weiknopen buiten de bronchus , anderzijds wil men soms de aard van deze weiknopen (of andere structuren die op PET captatie van FDG ( = fluorodeoxyglucose ) vertonen ) kennen vooraleer een therapeutische beslissing omtrent de aard van de behandeling (heelkunde, of radiotherapie, of systemische behandeling ( = immuuntherapie en/of chemotherapie) als keuze te nemen.

Dit impliceert dat anno 2019 zeer frequent EBUS wordt toegepast bij nieuwe bronchuscarcinoom diagnostiek en impliceert dat therapeutische beslissingen omtrent deze aandoening in de praktijk veelal onmogelijk zijn zonder deze techniek.Tot heden dienden wij als longartsen de patiënten geregeld naar andere centra voor deze diagnostiek te verwijzen ten einde een uptodate behandeling te kunnen voorstellen.

Naargelang de lokalisatie van de letsels gaat de voorkeur naar hetzij EBUS hetzij EUS waarbij beide technieken tekortkomingen hebben wat betreft bereikbaarheid van de letsels, en beschikbaarheid van beide onderzoekstechnieken zich opdringt.

Naar analogie is het ook in het domein van de GE maligniteit quasi onmogelijk geworden uptodate beslissingen te nemen omtrent therapie van een oa coloncarcinoma, een pancreascarcinoma, een rectumcarcinoma om maar enkele te vernoemen, zonder cytologisch bewijs van al dan niet tumorale aantasting van weiknopen in de buurt van de primaire tumor. In veel van deze GE maligniteiten is sampling voor cytologie van de weiknopen in de buurt van een tumoraal proces zelfs standaard en conditio sine qua non anno 2019.

Derhalve kan worden geconcludeerd dat ter beschikking hebben van echografie op een endoscoop (GE scoop of bronchoscoop naargelang lokalisatie en indicatie ) een noodzaak is geworden anno 2019 om lege artis oncologische diagnostiek en therapie te kunnen aanbieden.

Daarom wil de A.O. hetvolgende aanschaffen : EBUS - EUS - Echografietoestel.

Het systeem dient tevens gekoppeld te worden aan de aanwezige endoscopietorens van Olympus of de aanbieder dient een eigen nieuwe toren : processor,trolley,beeldscherm , ...

(meest recente type van apparatuur en meest recente productie-/fabricagedatum) te voorzien in de offerte.

Onderhoud EUS & EBUS

Voorwaarden : 3 jaar garantie inclusief gratis omnium onderhoud gevolgd door 3 jaar omnium OH betalend

Onderhoud Echografietoestel

voorwaarden : 2 jaar garantie inclusief omnium onderhoud gevolgd door ofwel 3 jaar preventief OH , betalend

...(zie opdrachtdocumenten)


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 50
Kwaliteitscriterium
Naam: Sla & opleiding
Weging: 10
Prijs
Weging: 40
Looptijd in maanden 72

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door het opdrachtgevend bestuur als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :

1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;

2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.


1. De inschrijver dient een minimale jaarlijkse omzet te hebben betreffende het voorwerp van de opdracht van 250.000 EUR en toont dit aan voor de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. -Omzetcijfers dienen geattesteerd te zijn door een erkend boekhouder of revisor.


1. Er worden tevredenheid attesten voorgelegd van een gelijkaardige levering en of installatie in België over de periode 2016-2018. Deze attesten zijn getekend door opdrachtgever en opdrachtnemer met vermelding van:  Een duidelijke omschrijving van de geleverde producten  Coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer) voor een referentiecheck  Orde van grootte op jaarbasis  Vermelding van gradatie van tevredenheid door de opdrachtgever

2. Contactpersoon inschrijver De inschrijver zal een contactpersoon aanduiden dewelke door de instelling kan worden gecontacteerd in het kader van deze opdracht. De contactinformatie bestaat minimaal uit: * naam en voornaam * functie * volledig adres * telefoonnummer * mailadres Telefoon en mailadres zijn bij voorkeur generiek - indien niet dient er bevestigd te worden dat opvolging verzekerd wordt bij afwezigheid.

3. De opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende gecertifieerde technici of technische organen, inclusief deze die belast zijn met de kwaliteitscontrole.

4. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering


1. Minimumeisen: 3 attesten van tevredenheid

2. gevraagde contactgegevens

3. De gevraagde documenten of bewijsvoering moet aanwezig zijn en geldig zijn op de dag van indienen van offerte.

4. Bewijs hiervan wordt mee ingediend bij de offerte, met duidelijke vermelding van het verzekerde bedrag.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-06
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-04

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen , afdeling Mechelen
Keizerstraat 20
Mechelen
2800
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11