Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347325 (2019-521611)
Referentienummer:OCM-CDZ/001/CHRE-MLTCH/2019-F03_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitgifte van elektronische maaltijdcheques bestemd voor de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Beknopte beschrijving:
De onderhavige opdracht betreft de uitgifte van elektronische maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Aanbestedende overheid:
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, Sterrekundelaan, 1, 1210 Brussel BE, Yves Salmon
+32 22091921
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Nationaal identificatienummer: 0242.461.594_20756
Sterrekundelaan, 1
Brussel
1210
Yves Salmon
Telefoon: +32 22091921
y.salmon@ocm-cdz.be
www.ocm-cdz.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347325

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitgifte van elektronische maaltijdcheques bestemd voor de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


OCM-CDZ/001/CHRE-MLTCH/2019-F03_0

De onderhavige opdracht betreft de uitgifte van elektronische maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150000.00

De onderhavige opdracht betreft de uitgifte van elektronische maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10
Aantal inschrijvingen: 2
Naam en adres van de contractant:
Controledienst voor de ziekenfondsen
Brussel
1210
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11