Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347337 (2019-521638)
Referentienummer:Société Coopérative Intercommunale de Crémation(3P)-PPP0TN-48/9001/201901-F02_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:13/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ovens & filters & cremulators
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Intercommunale Cooperatieve Vennootschap voor Crematie, Stillelaan 61, 1180 Brussel BE, De heer Xavier Godart
+32 23701342
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Intercommunale Cooperatieve Vennootschap voor Crematie
Stillelaan 61
Brussel
1180
De heer Xavier Godart
Telefoon: +32 23701342
direction@cremabru.be
Fax: +32 23701357
www.cremabru.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/48/TN/2019
Intercommunale
crematie

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ovens & filters & cremulators


201901

zie II.2.4


Crematorium d'Evere à construire au sein du cimetière d'Evere


Ovens & filters & cremulators


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 83

Vereiste opties (BB)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);

- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);

- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.


1. III.2) DEELNEMINGSVOORWAARDEN

III.2.1) Specifieke situatie van de ondernemers, de vereisten voor inschrijving in het handels- of beroepsregister inbegrepen.

Inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn om te evalueren of aan de vereisten voldaan is:

1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het koninklijk besluit van 18 april 2017, door simpele deelname aan deze procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten, verklaart de ondernemers impliciet op erewoord zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden als bedoeld in artikel 67 te 69 van de wet van 17 juni 2016/artikel 61 te 63 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.

2. kan uitgesloten worden tot toegang aan de opdracht in welk stadium ook van de procedure, is de ondernemers die niet in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de bijdragen aan de sociale zekerheid volgens artikel 68 van de wet van 17 juni 2016.

De ondernemers die personeel in dienst heeft die onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers, vrijgesteld voor het afleveren van een attest van de RSZ betreffende zijn situatie inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid tot het voorlaatste civiele afgelopen trimester, vóór de uiterste datum van ontvangst van de offertes. De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg overgaan tot de verificatie van zijn situatie (via de applicatie TELEMARC).

3. De ondernemers dient eveneens in regel te zijn inzake zijn fiscale verplichtingen bij de FOD Financiën. Wordt geacht in regel te zijn betreffende zijn verplichtingen onder toepassing van artikel 68 van van de wet van 17 juni 2016, de ondernemers die voor die verplichtingen geen schuld heeft van meer dan 3.000 euro, of voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de in deze paragraaf bedoelde schuld groter is dan 3.000 euro, zal de ondernemers in orde bevonden worden indien hij, alvorens de beslissing over de selectie van de kandidaten of de gunning van de opdracht wordt genomen, al naargelang, aantoont dat hij op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1°, van de wet van 17 juni 2016 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2°, van dezelfde wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3.000 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige afbetaling van zijn fiscale schulden.

In toepassing van de bepalingen van artikel 74§4 van de wet van 17 juni 2016, verifieert de aanbestedende overheid de naleving van de inschrijver van zijn fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën, op basis van het attest dat afgeleverd wordt door deze laatste via de applicatie TELEMARC.

4. In toepassing van artikel 64 van het koninklijk besluit van 18 april 2017, is het geheel van de bepalingen betreffende het toegangsrecht eveneens individueel toepasselijk op alle deelnemers die, als groepering zonder rechtspersoonlijkheid, samen een offerte indienen.


1. criteria


1. 2. De inschrijvers moeten bij hun offerte een lijst voegen van minstens drie referenties van volledige werken met betrekking tot de levering, de installatie en de indienststelling van crematielijnen met behandeling van de rook, systemen voor het invoeren van de lijkkisten en behandeling van de assen, die uitgevoerd werden in de loop van de voorbije vijf jaar (opdrachten in uitvoering of waarvan de voorlopige oplevering in de loop van de voorbije vijf jaar heeft plaatsgevonden).


1.

Voor elke referentie wordt een synthesenota van maximum 2 A4-pagina's geëist omvattende:

- de aard en de volledige beschrijving van de werken

- de data van uitvoering van de opdracht (begin en einde van de overeenkomst)

- de naam van de klant (publiekrechtelijke of private instantie

Bovendien zal elke referentie vergezeld worden van:

- een attest van goede uitvoering, uitgegeven of mede-ondertekend door de bevoegde overheid, wanneer het om

een referentie gaat met betrekking tot diensten die verleend werden voor een openbare overheid,

- een attest van de koper of, bij gebrek daaraan, een verklaring van de dienstverlener, wanneer het om een referentie gaat die betrekking heeft op diensten die verleend werden voor een privépersoon.

Uit elke referentie moet blijken dat de inschrijver de levering, de installatie

en de indienststelling heeft uitgevoerd van crematielijnen met rookbehandeling, systemen voor het invoeren van de

lijkkisten en behandeling van de assen, met een capaciteit van minstens 3.300 crematies en voor een

bedrag van minimum 1.040.000 EUR.

Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), klasse 5


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-13
Plaatselijke tijd: 13:00
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-08-14
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
non applicable
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
non applicable
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11