Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347365 (2019-521630)
Referentienummer:arQ | Architectuurstudio-arQ_182440-F02_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:30/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitbreiding Rode Kruis, Politiezone Het Houtsche
Beknopte beschrijving:
Uitbreiding Rode Kruis, Politiezone Het Houtsche
Aanbestedende overheid:
Architectuurstudio Johan Verborgh, Zeedijk 165, 8400 Oostende BE, Marnix Vlieghe
+32 59513058
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Architectuurstudio Johan Verborgh
Nationaal identificatienummer: 0461.118.895_539321
Zeedijk 165
Oostende
8400
Marnix Vlieghe
Telefoon: +32 59513058
marnix.vlieghe@arq.be
Fax: +32 59516002
www.arq.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347365
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347365
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=arQ+%7C+Architectuurstudio-arQ_182440-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitbreiding Rode Kruis, Politiezone Het Houtsche


arQ | Architectuurstudio-arQ_182440-F02_0

Uitbreiding Rode Kruis, Politiezone Het Houtsche


Geraamde totale waarde: 132000.00

Oostkamp


Uitbreiding Rode Kruis, Politiezone Het Houtsche


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 132000.00
Looptijd in dagen 150

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-30
Plaatselijke tijd: 11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-08-30
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11