Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347299 (2019-521606)
Referentienummer:BRU-2019-220358-STTA-15A-F50_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:26/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
BRUSSEL – FOD JUSTITIE - Ontwikkeling van kantoor
Beknopte beschrijving:
BRUSSEL – FOD JUSTITIE - Ontwikkeling van kantoor
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, B. BACH
+32 471793263
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
B. BACH
Telefoon: +32 471793263
bachar.bach@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347299
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347299
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BRU-2019-220358-STTA-15A-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BRUSSEL - FOD JUSTITIE - Ontwikkeling van kantoor


BRUSSEL - FOD JUSTITIE - Ontwikkeling van kantoor


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2019-220358-STTA-15A-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-26
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres : _hidden_@buildingsagency.be . Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de plannen kan downloaden.

De geleide bezoeken vinden plaats na voorafgaandelijke afspraak met de heer De Heer B. Bach , Attaché Ing. Ind. - Tel. 02/541.61.17 - Gsm 0471/79.32.63 - _hidden_@buildingsagency.be en mevrouw Sarra Blaiech , telefoon: 02/451.61.10 - Gsm 0495/70.78.51 mail: _hidden_@buildingsagency.be

De geleide bezoeken vinden plaats op:

- maandag 12 augustus 2019 om 11 uur stipt


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11